Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie programu ochrony ¶rodowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Grybów.Powrót


Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na opracowanie programu ochrony ¶rodowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Grybów.

Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 24 lipca 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy
Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nast±pi w dniu: 24 lipca 2003 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu
Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia :
I etap – do dnia 10 kwietnia 2004 r.
II etap – do dnia 10 czerwca 2004 r.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składanie ofert wariantowych i czę¶ciowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert :
- Cena - 60%,
- Koncepcja wykonania przedmiotu zamówienia - 40%.
Zamawiaj±cy będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustaw± o Zam. Publ.
Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest: mgr inż. Marian Rolka – tel.0-18/ 445-38-39 codziennie z wyj±tkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00.
W przetargu mog± uczestniczyć Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Data publikacji: 2003-07-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl