Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
opracowanie dokumentacji projektowej dla wodoci±gu Konina I etapPowrót

ZPUG/ 15/2003

Ogłoszenie o przetargu

Gmina NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę opracowanie dokumentacji projektowej dla wodoci±gu w miejscowo¶ci Konina I etapha.
Kategoria wg PKWiU 74.20.1

Termin realizacji zamówienia:
- dostarczenie kompletu materiałów do wyłożenia planu dla całej gminy do 15.10.2003 r.
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania całej gminy do 31.12.2003 roku.

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ z siedzib±: 34-735 NiedĽwiedĽ 233, pokój nr 16. Osob± upoważnion± do kontaktu z oferentami jest Pan Andrzej Adamczyk w siedzibie Zamawiaj±cego pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godzinach 8,00 do 14,00,
telefon (018) 3317002 wew.313, faks (018) 3317002 wew.315.
Z uwagi na znikomy koszt przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego wraz z zał±cznikami – odpłatno¶ć nie będzie pobierana.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ, I piętro, sekretariat-pokój nr 9, do dnia 15.07..2003r. do godz. 9,00 w zamkniętych kopertach z napisem:
- "Oferta – opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociagu Konina – I etap." .

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury - parter / w dniu 15.07.2003r. o godzinie 9,10.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, ust1 spełniaj±cy warunki zawarte w art.22 ust.2.oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena 100 %


Data publikacji: 2003-07-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 39.505,03 złotych
Cena najdrozszej: 41.480,00 złotych


Pracownia Projektowa Instalacji Inżynierii Sanitarnej i Ochrony ¦rodowiska
33-300 Nowy S±cz
ul. Czarnieckiego 5


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl