Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelk± nędzę i moc wszelk±, złe losy zmoże, kto zbrojny miło¶ci±". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wywóz nieczysto¶ci stałychPowrót

INW-341/110/2002 Grybów, dn.14.11.2002.

Zarz±d Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na wywóz nieczysto¶ci stałych gromadzonych w gminnych kontenerach
o poj. 7 i 10 m3.
PKWiU - 90.00.2.


Specyfikacja w cenie 5 zł.- do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.12
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 5 grudnia 2002 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy
Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sekretariat - pok.nr 10.
Otwarcie ofert nast±pi w dniu: 5 grudnia 2002 r. o godz.10.00. w siedzibie Urzędu
Gminy Grybów, ul.Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok.nr 3.
Wymagany termin realizacji usług : od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium – 1.500 złotych.
Kryteria oceny ofert : cena 100%.
Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest Inspektor Marian Rolka
- codziennie z wyj±tkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00, tel. 0-18/ 445-01-11, 445-38-40.
W przetargu mog± uczestniczyć Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl