Portal Poniedziałek - 25 pazdziernika 2021 Ingi, Maurycego, Sambora     "Pięknie jest odnie¶ć zwycięstwo nad sercem, ale jeszcze piekniej przez serce zwyciężyc" - Fryderyk Schiller
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa mieszanki tłucznia z klińcemPowrót

Czernica, dnia 18 czerwca 2003r.

L.dz. 341/P-04/2003
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony

Dostawa mieszanki tłucznia z klińcem w ilo¶ci 1000 ton dla potrzeb Gminy Czernica.

1. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców
W przetargu mog± brać udział wykonawcy:
- spełniaj±cy wymogi art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
2. Zamawiaj±cy ż±da, aby zamówienie w 100 % było realizowane przy użyciu surowców i produktów krajowych i podmioty krajowe.
3. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.
4. Kryteria oceny oferty – cena 100 %
5. Wymagany termin realizacji: lipiec 2003r.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 27.06.2003r.
godz. 10.00
7. Oferta winna zawierać:
- o¶wiadczenie oferenta zgodnie z art. 22 ust. 2 uozp
- cenę brutto za dostawę 1 tony mieszanki tłucznia z klińcem wraz z transportem
na wskazane miejsce
8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, sala nr 19, dnia 27.06.2003r . o godz. 10.00
9. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Pan Lech Gocoł – w Urzędzie Gminy Czernica, pokój nr 22 w godz. 8.00 – 14.00 lub tel. 318-01-77 / wew. 22 /
Data publikacji: 2003-06-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl