Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie kredytu na zakup koparko-ładowarki HSW o warto¶ci brutto zakupionej w systemie zamówień publicznych.Powrót

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego
dla usługi o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO
przewidzianych do finansowania ze ¶rodków publicznych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy
ogłasza „przetarg nieograniczony” na kredyt na zakup koparko-ładowarki HSW o warto¶ci brutto (253.760,00 złotych) zakupionej w systemie zamówień publicznych

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego : lipiec 2003 roku - 30 czerwiec 2006 roku (36 miesięcy).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało poprzedzone wstępn± kwalifikacj±.

Wpłacenie (wniesienie) wadium nie jest wymagane.

Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest Pan mgr inż. Michał Zachwieja- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - ul. Zawodzie 19 c , codziennie z wyj±tkiem sobót w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon/fax (0-18) 262-27-68. Odpłatno¶ć za uproszczon± specyfikację istotnych warunków zamówienia - nie będzie pobierana z uwagi na znikomy koszt jej przygotowania.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy - ul. Zawodzie 19 c do dnia 27 czerwca 2003 roku, do godziny 13.45. Koperta musi być oznaczona napisem „Oferta - kredyt na zakup koparko-ładowarki HSW”.

Zgodnie z rozstrzygnięciami ustawowymi postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem preferencji krajowych.

Kryteria wyboru ofert :
1. wysoko¶ć oprocentowania kredytu 70 pkt
2. warto¶ć opłaty manipulacyjnej oraz innych kosztów zwi±zanych z usług± kredytow± 30 pkt

Otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w siedzibie Zamawiaj±cego, w dniu 27 czerwca 2003 roku o godzinie 14.00.

Z uwagi na szacunkow± warto¶ć zamówienia publicznego poniżej 30.000 EURO Oferentom uczestnicz±cym w postępowaniu nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

W przetargu uczestniczyć mog± Oferenci spełniaj±cy wymogi :
-okre¶lone w art.19, ust.1 oraz art.22, ust.2 i 7 ustawy o zamówieniach publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data publikacji: 2003-06-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl