Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dokumentacja projektowa szkoła podstawowa RatowicePowrót

Czernica, dnia 9 czerwca 2003r.

L.dz. 341/P-03/2003
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3 , 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej
w Ratowicach gm. Czernica położonego na działce nr 258 przy ulicy Wrocławskiej 36

1. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców
W przetargu mog± brać udział wykonawcy:
- spełniaj±cy wymogi art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
2. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowi±zkowych preferencji krajowych
3. Zamawiaj±cy nie dopuszcza możliwo¶ci złożenia oferty wariantowej.
4. Instrukcję dla oferentów / cena 5 zł + VAT / można nabyć w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju nr 28 w godz. 8.00-14.00
5. Kryteria oceny ofert – cena 100 %
6. Wymagany termin realizacji:
– kompletny projekt budowlany – 28.07.2003r.
– projekt wykonawczy + czę¶ć kosztowa 18.08.2003r.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Urz±d Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 25.06.2003r.
godz. 10.00
8. Miejsce i termin otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiaj±cego pokój nr 19
w dniu 25.06.2003r. o godz. 10.00
9. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Pan Piotr Golus – w Urzędzie Gminy Czernica, pokój nr 17 w godz. 8.00 – 14.00 lub tel. 318-01-23 / wew. 29 /
Data publikacji: 2003-06-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl