Portal Poniedziałek - 25 pazdziernika 2021 Ingi, Maurycego, Sambora     "Pięknie jest odnie¶ć zwycięstwo nad sercem, ale jeszcze piekniej przez serce zwyciężyc" - Fryderyk Schiller
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ocieplenie ¶cian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w NiedĽwiedziuPowrót

Nr ZPUG/14/2003

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej warto¶ci poniżej 30.000 EURO

1. Gmina NiedĽwiedĽ , 34-735 NiedĽwiedĽ 233 pow. limanowski, tel/fax (018) 3317002, e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl , www.niedzwiedz.iap.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Ocieplenie scian zewnętrzynych budynku Szkoły Podstawowej w NiedĽwiedziu.
Kategoria wg. polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 45.43.2.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 28.08.2003 r.

3. W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci spełniaj±cy warunki zawarte w art. 19 ust 1 , art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych, którzy spełni± warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w NiedĽwiedziu pokój nr 7 codziennie w godz. 8,00-15,00.

6. Osob± uprawnion± do kontaktu z Oferentami jest - Pan Andrzej Adamczyk, Urz±d Gminy NiedĽwiedĽ, pokój Nr 16, codziennie z wyj±tkiem sobót w godz.od 8.00 - 15.00, telefon (018) 331-70-02, wew. 315.

7. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy NiedĽwiedĽ, 34-735 NiedĽwiedĽ 233, I piętro, sekretariat - pokój nr 9, do dnia 16.06.2003r. do godz. 9,00 w zamkniętych i opieczętowanych piecz±tk± Firmy kopertach z napisem: - Oferta-Docieplenie ¶cian zewnętrzych Szkoły Podstawowej w NiedĽwiedziu.

8. Komisyjne otwarcie ofert w obecno¶ci Oferentów, którzy zechc± przybyć nast±pi w sali narad Urzędu Gminy w NiedĽwiedziu /Dom Kultury-parter/ dnia 16.06.2003r. o godz. 9,10.

9. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

10. Przy wyborze oferty Zamawiaj±cy będzie się kierował kryterium :
cena (koszt) - 100%.


Data publikacji: 2003-06-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 67.610,68 złotych
Cena najdrozszej: 68.117,12 złotych


Usługi Remontowo Budowlane
Poręba Wielka 267, 34735 NiedĽwiedĽ
tel.(018) 3317234


 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl