Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej dla SP i Gimnazjum w Ochotnicy GórnejPowrót

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
przetarg nieograniczony
na dostawę i montaż
stolarki okiennej i drzwiowej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Ochotnicy Górnej


Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 12 czerwiec 2003 r. o godzinie 9,45
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 12 czerwiec 2003 r. o godzinie 10,00

Poż±dany termin dostawy i montażu: do 31 lipca 2003 r.

W ofercie należy podać cenę brutto wg zał±czonej specyfikacji (w rozbiciu na dostawę na miejsce budowy oraz montaż)

Ze względu na warto¶ć zamówienia poniżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będ± uwzględniane protesty i odwołania.

Oferty należy składać w kopertach za napisem na nich: „Oferta – dostawa stolarki okiennej i drzwiowej do SP i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej”

Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.

Kryteria wyboru ofert:
Cena – 60 %, Ocena techniczna – 30 %, Gwarancja – 10 %

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

W zapytaniu mog± uczestniczyć tylko oferenci posiadaj±cy cały asortyment wymieniony w zał±czonej specyfikacji !
Warunkiem przyjęcia oferty jest dostarczenie kompletnych atestów na poszczególne wyroby – w przeciwnym razie ofarta zostanie odrzucona!

Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2003-06-04

Data publikacji: 2003-06-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl