Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pełnienie funkcji operatora "Programu likwidacji niskiej emisji"Powrót

Wójt Gminy Bojszowy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Bojszowy, 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35, woj. śląskie, pow.
bieruńsko-lędziński, tel. 032 2189366, 2189183, fax 032 2189071,

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji operatora "Programu likwidacji niskiej
emisji" w następującym zakresie:
- przyjęcie wniosku mieszkańca oraz wstępnego przeglądu obiektów objętych
programem w celu określenia zakresu prac do wykonania,
- weryfikacja kosztorysu przedłożonego przez mieszkańca oraz ocena
rozwiązań projektowych pod kątem zgodności z przepisami prawa budowlanego
oraz umów z instytucjami finansującymi,
- przygotowanie w imieniu Wójta Gminy umowy z mieszkańcem o dofinansowanie
wraz z określeniem harmonogramu działań,
- opracowanie i przedłożenie harmonogramu realizacji programu wraz z
wyceną w oparciu o zawarte umowy 1 raz w miesiącu,
- nadzór, kontrola oraz odbiór realizowanych umów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami finansowania
programu,
- kompletacja i przedstawienie zamawiającemu dokumentów służących
rozliczeniu inwestycji z instytucjami finansującymi,
- zawarcie umowy końcowej z mieszkańcem obejmującej zakres obowiązków
użytkownika oraz zasady ich dokumentowania,
- prowadzenie punktu obsługi i informacji dla mieszkańców przez cały okres
realizacji programu oraz przez okres 8 lat,
- promocja programu przez przygotowanie w punktach informacyjnych plansz
oraz z informacjami technicznymi na temat stosowanych w programie urządzeń i
rozwiązań, organizacja i obsługa techniczna wystaw prelekcji pokazów
związanych z realizacją programu.(PKWiU: 74.14.2)

Miejsce realizacji: miejscowości gminy Bojszowy.
Termin realizacji (wymagany) - 2003.08 - 2006.07.
Wadium - 3 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 95%
termin płatności - 5%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w
siedzibie zamawiającego, lok.: 7, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Bronisław Jasiński, e-mail:
wojt_bojszowy@pro.onet.pl, tel. 032 2189366, 2189183, lok. 7, w godz.
9:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 9.

Termin składania ofert upływa dnia 07.07.2003 o godzinie 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2003 o godzinie 14:30 w siedzibie
zamawiającego, lok. sala narad.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający
warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
- dysponujący w miejscowościach: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Międzyrzecze,
Świerczyniec pomieszczeniami o powierzchni minimum 20 m kw., odpowiednimi do
organizacji punktów konsultacyjnych dla mieszkańców,
- posiadanie dobrej znajomości terenu gminy oraz panujących specyfikacji
lokalnej związanej z kontaktami z mieszkańcami,
- posiada minimum 3 stacjonarne nr telefoniczne wykorzystywane wyłącznie
na potrzeby programu,
- organizacja i bieżąca aktualizacja strony WWW celem informowania
mieszkańców oraz umożliwienia elektronicznej obsługi programu,
- zatrudnianie osób posiadających udokumentowaną wiedzę w zakresie zadań
realizowanych w ramach programu, weryfikacji kosztorysów oraz dokumentacji
technicznych, a także rozliczeń z instytucjami finansującymi (np. WFGWoOŚ,
Eko Fundusz, itp.).Data publikacji: 2003-06-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl