Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
sprzedaż działek budowlanych DobrzykowicePowrót

Czernica, dnia 26 maja 2003r.
L.dz.0621/31/03

WÓJT GMINY CZERNICA
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą KW 20 340

Przedmiotem sprzedaży jest : działka nr 340/6 o pow. 2984 m2 - cena wywoławcza 36 700 zł

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica działka ta z oznaczona jest symbolem MN UH- zabudowa mieszkaniowa oraz usługi handlu.
Dojazd do działki z drogi gminnej. Istnieje możliwość wykonania przyłącza wodociągowego do sieci gminnej.

Przetarg odbędzie się dnia 13 czerwca 2003r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne .
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość / w przypadku osób prawnych umowy spółki ,aktualnego wyciągu z rejestru handlowego , aktualnej potwierdzonej listy wspólników oraz pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki./.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium do przetargu wynosi: 10 % ceny wywoławczej
Wadium winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Wadium w formie gotówki należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 czerwca 2003 roku
do godziny 14.00 w kasie Urzędu Gminy Czernica .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1% / jeden procent /
Do ceny nabycia działki budowlanej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej
w wysokości: 653 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 318-01-77.
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Data publikacji: 2003-05-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl