Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg pisemny nieograniczony dzierżawę na okres 20 lat działki ew. nr 728 o pow. 2, 99 ha położon± w Laskowej Powrót


Wójt Gminy Laskowa
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę na okres 20 lat działki ew. nr 728 o pow. 2, 99 ha położon± w Laskowej niezabudowan± oznaczon± w ewidencji gruntów obrębu Laskowa w poz. 1 dla której
w S±dzie Rejonowym w Limanowej w Wydziale V Ksi±g Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta Nr 26075 .

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa działka ew. 728 znajduje się
w terenach urz±dzeń rekreacji / sportu i turystyki/ o symbolu A34 US.
Cena wywoławcza w przetargu pisemnym nieograniczonym wynosi 500 zł netto + podatek WAT miesięcznie.
Oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2003 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w zaklejonych kopertach pokój nr 1.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 czerwca 2003 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy pokój nr 1.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawieraj±cej:
1) imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę , jeżeli oferent jest osob± prawn± wraz z dat± sporz±dzenia oferty,
2) zaoferowany czynsz dzierżawy .
3) wskazania sposobu zagospodarowania działki z uwzględnieniem planowanych nakładów,
4) o¶wiadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Warunkiem przyst±pienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko¶ci 50% ceny wywoławczej tj. 250 zł.
Wadium wpłacone przez oferentów , którzy nie wygrali przetargu , zostanie niezwłocznie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg , zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Wszelkie informacje dotycz±ce przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Laskowej pokój nr 14, tel. /018/ 3333068 wew. 32.
Wła¶ciciel nieruchomo¶ci zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Data publikacji: 2003-05-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl