Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościPowrót

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn.zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXV/249/14 Rady Gminy Przeciszów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Przeciszowie, Wójt Gminy Przeciszów głasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 3881, 3873, 3872/1, 3877/2, 3875 i 3872/3 o łącznej powierzchni 3,6601 ha położona w Przeciszowie. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00025677/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu działki te stanowią własność Gminy Przeciszów.
Działki te są wolne od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

1. Opis nieruchomości
Nieruchomość opisana powyżej położona jest w strefie peryferyjnej Przeciszowa, tuż przy granicy z Gminą Zator, pomiędzy ulicami Kolonia, Łowiczki Pańskie a ul. Graniczną. Od centrum Przeciszowa (kościół, Szkoła, Urząd Gminy) oddalone są o ok. 5 km oraz 17 km od Oświęcimia. Na ul. Kolonia znajduje się stacja paliw, pojedyncze zabudowania mieszkalne, grunty rolne.
Działki nr 3872/1 i 3877/2, 3873 i 3872/3 posiadają kształty nieregularne. Działka 3881 ma kształt prostokąta, a działka 3875 kształt zbliżony do prostokąta.
Działka 3872/1 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Kolonia ( o nawierzchni asfaltowej). Działki 3877/2, 3872/3, 3872/3, 3873 posiadają dostęp do drogi poprzez działkę 3872/1. Natomiast działka 3875 ma dostęp do drogi poprzez działki 3873, 3872/1. Działka 3881 nie ma połączenia z drogą publiczną. Na żadnej z wymienionych działek obecnie nie ma urządzonej drogi. Na działce 3872/1 urządzona była dawniej droga dojazdowa do działki 3873.
Na działce 3873 znajdują się fragmenty po dawnych zabudowaniach cegielni. Działka nr 3881 w większej części stanowi pozostałość po wyrobisku gliniastym, z bardzo stromymi skarpami, lejami i dnem pokrytym gęstą nieurządzoną zielenią wraz z kilkunastoletnimi samosiejkami drzew i krzewów.
Konfiguracja terenu – częściowo płaska, częściowo pofałdowana (rowy, tereny podmokłe i skarpy. Działki nr 3881 i 3875 mają powierzchnię nierówną z bardzo stromymi skarpami i terenem podmokłym, bagiennym.
Otoczenie: od strony północnej działki 3872/1 (w bezpośrednim jej sąsiedztwie) ul. Kolonia, a za drogą grunty rolne, brak zabudowy. Od strony zachodniej działki 3872/1 i 3873 potok Łowiczanka, a dalej na zachód pojedyncze zabudowy mieszkalne, po stronie wschodniej działki 3873 gwałtowne wzniesienie. Od strony południowej w odległości ok. 200 m zabudowania mieszkalne. Otoczenie działki 3881 stanowią grunty rolne, wykorzystywane rolniczo. Od strony północnej działki 3875 zabudowania gospodarczo – magazynowe.
Zgodnie z Uchwała Nr XXXVIII/207/2006 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 sierpnia 2006r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 24.11.2006r. nr 807) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów,
- cała działka 3872/3, przeważająca część działki nr 3872/1 znajdują się w jednostce strukturalnej PR.32ZE/W – tereny zieleni stanowiącej obudowę biologiczną cieków i zbiorników wodnych oraz zachodnia część działki 3873 znajduje się w jednostce strukturalnej PR.31ZE/W – tereny zieleni stanowiącej obudowę biologiczną cieków i zbiorników wodnych.;
- cała działka 3875, pozostała część działki nr 3872/1, pozostała część działki 3873 oraz część działki 3881 znajdują się w jednostce strukturalnej PR.UP – tereny usługowo produkcyjne;
- działka 3877/2 znajduje się w jednostce strukturalnej PR.14U – tereny usług komercyjnych;
- pozostała część działki 3881 znajduje się w jednostce strukturalnej PR.67R – tereny rolnicze.

2. Cena wywoławcza nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 790 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży została ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie szacowania nieruchomości i przedstawiona w postaci operatu szacunkowego.
Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmie nieruchomość w stanie istniejącym.

3. Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100), przelewem na konto Urzędu Gminy w Przeciszowie, nr konta 76 8136 0000 0021 0698 2000 0040 BS Zator najpóźniej do dnia 7 listopada 2014r. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Przeciszowie w wyżej określonej dacie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

4. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, pokój nr 1.

5. Warunki przetargu

Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują.
Uczestnik przetargu winien ponadto przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i tryby przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r.. nr 207, poz. 2108 z późn.zm).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka przed notariuszem.

6. Informacje dodatkowe
Cena sprzedaży uzyskana w przetargu podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto Urzędu Gminy Przeciszów.
Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty sądowe i notarialne, zwrot za wycenę działki).
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) upłynął w dniu 18.08.2014r – w tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej, Wójt Gminy Przeciszów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.) o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wójt Gminy Przeciszów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Z dokumentacją można zapoznać się oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów, pokój nr 7a w godz. pracy Urzędu, tel. (033) 841 – 32 – 94 w. 41.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.przeciszow.pl.

Wójt Gminy
/-/ Bogdan CuberData publikacji: 2014-09-05

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl