Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 244Powrót

Wójt Gminy Przeciszów ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż
samochodu pożarniczego marki STAR 244.


1. Nazwa i siedziba:
Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1 1, 32-641 Przeciszów
tel. 33 8413 294, 33 8414 146, fax 33 8413 201
e-mail.: gmina @ przeciszow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
- Marka i typ – STAR 244
- rodzaj pojazdu - pożarniczy
- nr rejestracyjny – BLN 9924
- nr identyfikacyjny (VIN) – 901838810
- rok produkcji -19879
- stan licznika – 3010 km
- barwa nadwozia – czerwona
- dop. Masa całkowita – 10700 kg
- ładowność - 3300 kg
- rodzaj zabudowy – gaśnicza średnia ze zbiornikiem i autopompą GCBA 2,5/16
- pojemność silnika /moc – 6842 ccm/ 110 kW
- ilość miejsc - 6


Wyposażenie specjalne :
- zabudowa pożarnicza zbiornik OSINY GCBA 2,5/16Dane uzupełniające.
Pojazd jest ubezpieczony. Przegląd do 27.11.2013 roku

3. Cena wywoławcza pojazdu:
3800,00 PLN

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd
Samochód można oglądać na posesji OSP Piotrowice UL. Andrychowska 215 od
dnia ogłoszenia o sprzedaży do dnia 14 maja 2013 roku od poniedziałku do piątku w
godz. 7.00- 15.00.
Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu
oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Pan Janusz Zając -
tel. kom.506630724.

5. Warunki przystąpienia do przetargu.
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej tj.380,00 zł. PLN (słownie zł. Trzysta osiemdziesiąt ), które
należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Przeciszów, ul.Podlesie 1 ,32-641
Przeciszów w BS Zator Oddział Przeciszów , nr 13 8136 0000 0021 0698 2000
0010
b) Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
c) Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi ,czy oferenci
wnieśli wadium w żądanej wysokości.
d) Wadium złożone prze oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostaną
odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 5 dni od dnia wyboru oferty.
e) Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone
zostanie na poczet ceny.
f) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:
- gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia
umowy kupna- sprzedaży.

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1
32-641 Przeciszów, , pok.nr 5.
Termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2013 roku o godz.11.00.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2013 r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu
Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1, pok.nr 6.
Otwarcie ofert jest jawne.

8. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta:
Oferta pisemna powinna zawierać:
- Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę ( firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
- Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
- Potwierdzenie wpłaty wadium,
- Sposób kontaktu z oferentem.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w
miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Koperta winna być oznaczona” Oferta na zakup samochodu pożarniczego
marki STAR 244- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
15 MAJA 2013 ROKU, GODZ. 11.30.


9. Informacje dodatkowe.
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
2. Uprawnionym do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania
przetargowego jest Pani Dorota Nykiel w godzinach pracy Urzędu, nr
telefonu 33 8414 146.


Wójt Gminy
(-) Bogdan CuberData publikacji: 2013-04-23

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl