Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ 004. Powrót

Wójt Gminy Przeciszów ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż
samochodu pożarniczego marki JELCZ 004.


1. Nazwa i siedziba:
Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1 1, 32-641 Przeciszów
tel. 33 8413 294, 33 8414 146, fax 33 8413 201
e-mail.: gmina @ przeciszow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:
- Marka i typ – JELCZ 004
- rodzaj pojazdu - pożarniczy
- nr rejestracyjny – BLE 5012
- nr identyfikacyjny (VIN) – 32508003007887
- rok produkcji -1984
- stan licznika – 30061 km
- barwa nadwozia – czerwona
- dop. Masa całkowita – 15700 kg
- ładowność - 6900 kg
- rodzaj zabudowy – gaśnicza ciężka ze zbiornikiem i autopompą GCBA 6/32
- pojemność silnika /moc – 11100 ccm/ 148 kW
- ilość miejsc - 6


Wyposażenie specjalne :
- zabudowa pożarnicza zbiornik OSINY GCBA 6/32Dane uzupełniające.
Pojazd jest ubezpieczony. Przegląd do 03.08.2013 roku

3. Cena wywoławcza pojazdu:
8200,00 PLN

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd
Samochód można oglądać na posesji Przeciszów UL. Długa 19 od dnia
ogłoszenia o sprzedaży do dnia 14 maja 2013 roku od poniedziałku do piątku w
godz. 7.00- 15.00.
Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu
oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Pan Michał Curlej -
tel. kom.508290489, Pan Rafał Kaczmarczyk tel.kom. .667050302

5. Warunki przystąpienia do przetargu.
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej tj.820,00 zł. PLN (słownie zł. Osiemset dwadzieścia), które
należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Przeciszów, ul.Podlesie 1 ,32-641
Przeciszów w BS Zator Oddział Przeciszów , nr 13 8136 0000 0021 0698 2000
0010
b) Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
c) Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi ,czy oferenci
wnieśli wadium w żądanej wysokości.
d) Wadium złożone prze oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostaną
odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 5 dni od dnia wyboru oferty.
e) Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone
zostanie na poczet ceny.
f) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku:
- gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
- gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia
umowy kupna- sprzedaży.

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1
32-641 Przeciszów, , pok.nr 5.
Termin składania ofert upływa dnia 15 maja 2013 roku o godz.11.00.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2013 r. o godz. 11.15 w budynku Urzędu
Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1, pok.nr 6.
Otwarcie ofert jest jawne.

8. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta:
Oferta pisemna powinna zawierać:
- Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę ( firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
- Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
- Potwierdzenie wpłaty wadium,
- Sposób kontaktu z oferentem.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w
miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Koperta winna być oznaczona” Oferta na zakup samochodu pożarniczego
marki JELCZ 004 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
15 MAJA 2013 ROKU, GODZ. 11.15.


9. Informacje dodatkowe.
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
2. Uprawnionym do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania
przetargowego jest Pani Dorota Nykiel w godzinach pracy Urzędu, nr
telefonu 33 8414 146.Wójt Gminy
(-) Bogdan CuberData publikacji: 2013-04-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl