Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka.Powrót

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ropa.iap.pl
________________________________________
Ropa: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. CPV 90620000-9
Numer ogłoszenia: 375492 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. CPV 90620000-9.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych, w wymienionych wyżej miejscowościach na terenie gminy Ropa zgodnie z poniższymi zadaniami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej określone zadania: Zadanie nr 1 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 1. Zadanie nr 2 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 2. Zadanie nr 3 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 3. Zadanie nr 4 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 4. Zadanie nr 5 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Łosie. Zadanie nr 6 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Klimkówka. Podział miejscowości Ropa na wymienione wyżej 4 obręby zawiera załącznik graficzny do niniejszej specyfikacji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.62.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika do SIWZ. 2. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim sprzętem do odśnieżania (w przypadku gdy sprzęt nie stanowi własności Wykonawcy, należy załączyć kopię dokumentu, z którego wynika prawo dysponowania sprzętem). 3. Zaakceptowany projekt umowy - wg załącznik do SIWZ. 4. Kserokopie dowodów rejestracyjnych sprzetu używanego do odsnieżania.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy - załącznik do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany postanowień zawartej umowy zostały określone w projekcie umowy w § 13 ust. 2. 1). Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2). Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1. Zmiana terminu realizacji zadania. 2.2. Zmiany osobowe: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; a) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2.3. Pozostałe zmiany: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje zmniejszenie wartości zamówienia); b) W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu. c) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych; e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; f) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; g) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 KC z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 KSH. h) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. i) zmiana nazwy zadania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Budynek Urzędu Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie pokój nr 1 (sekretariat - II piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZAdanie nr1.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - Obręb nr 1.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - Obręb nr 2.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - Obręb nr 3.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - Obręb nr 4.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Łosie..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Klimkówka.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Data publikacji: 2011-11-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 8
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: jak poniżej
Cena najdrozszej: jak poniżej


ZPD.271.17.2011 Ropa, dnia 21.11.2011 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I CZĘŚCIOWYM UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka wybrano następujące oferty:

- OFERTA nr 1 - R-KOP Usługi Koparko - Ładowarką Robert Trojanowicz,
38-312 Ropa 490 – świadczenie usług w ramach zadania nr 5.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona dla zadania nr 5 - 100 % punktacji.

- OFERTA nr 2 - R-KOP Usługi Koparko - Ładowarką Robert Trojanowicz,
38-312 Ropa 490 – świadczenie usług w ramach zadania nr 3.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona dla zadania nr 3 - 100 % punktacji.

- OFERTA nr 6 - Małgorzata Lisowicz, 38-312 Ropa 490 – świadczenie usług w ramach
zadania nr 6.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona dla zadania nr 6 - 100 % punktacji.

- OFERTA nr 7 - Małgorzata Lisowicz, 38-312 Ropa 490 – świadczenie usług w ramach
zadania nr 4.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona dla zadania nr 4 - 100 % punktacji.

- OFERTA nr 8 - Firma Usługowa Wacław Matuszyk,
38-312 Ropa 972 - świadczenie usług w ramach zadania nr 2.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona dla zadania nr 2 - 100 % punktacji.

Pozostałymi ofertami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu są oferty:

- OFERTA nr 3 - Usługi Transportowe i Zrywka Drewna Lesław Mikołajczak,
38-312 Ropa 407 - świadczenie usług w ramach zadań nr 5 i nr 6
Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 77,89 % punktacji - dla zadania nr 5 i 77,97 % punktacji - dla zadania nr 6.

- OFERTA nr 4 - Usługi Transportowe Kazimierz Sędzik,
38-312 Ropa 270 - świadczenie usług w ramach zadania nr 1
Postępowanie przetargowe, w części obejmującej zadanie nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 pzp.

- OFERTA nr 5 - Zakład Usług Leśnych Czesław Kawa,
38-312 Ropa 149 - świadczenie usług w ramach zadań nr 5 i nr 6
Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 84,13 % punktacji - dla zadania nr 5 i 84,21 % punktacji - dla zadania nr 6.

Wybrane oferty są ofertami najkorzystniejszymi zgodnie z przyjętym w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia kryterium wybory wykonawcy (cena).
Wybrane oferty są również ofertami najtańszymi dla poszczególnych zadań składających się na przedmiot zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia dla ofert nr:
1, 2, 6, 7 i 8 może być zawarta nie wcześniej niż 28 listopada 2011 r.

Jednocześnie informuje o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 1:

Cena oferty nr 4, złożonej przez: Usługi Transportowe Kazimierz Sędzik, 38 – 312 Ropa 270, w zakresie odśnieżania dróg gminnych objętych zadaniem nr 1 znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający unieważnił postępowanie w części dotyczącej ZADANIA Nr 1, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Plik do pobrania: SIWZ - ODŚNIEŻANIE DRÓG - 2011- 2012.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl