Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : „Wójciki” w Tarnawie Dolnej i „Franiki” w Tarnawie Dolnej.Powrót

Zembrzyce: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Wójciki w Tarnawie Dolnej i Franiki w Tarnawie Dolnej.
Numer ogłoszenia: 243248 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Wójciki w Tarnawie Dolnej i Franiki w Tarnawie Dolnej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części : : Część nr 1 Remont drogi Wójciki w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace : a) Odwodnienie korpusu drogi : - oczyszczenie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm w ilości 201 m b) podbudowa - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny w ilości 603 m2 - podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm w ilości 603 m2 - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm w ilości 603 m2 c) nawierzchnie : - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę wiążącą w ilości w ilości 603 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa , samochód do 5 t w ilości 603 m2 - nawierzchnie mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5 t w ilości 603 m2 d) odwodnienie korpusu drogi : - rozbiórka elementów betonowych, korytka ściekowe i odwodnienie liniowe z elem. bet. pref. odwodnienie poprzeczne w ilości 0,45 m3 - Analogia : Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego elementami prefabrykowanymi (korytkami 50x38x21), osadzenie elementów, na ławie betonowej w ilości 18 m - kraty stalowe, odwodnienie liniowe poprzeczne, o powierzchni do 1 m2 w ilości 7,2 m2 e) roboty wykończeniowe i uzupełniające : - uzupełnienie poboczy niesortem 0-31 mm, gr. w-wy po uwałowaniu 361,8 m2 Część nr 2 Remont drogi Franiki w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace : a) Odwodnienie korpusu drogi : - oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszenia skarp, korytka ściekowe grubość namułu 20 cm w ilości 150 m b) Podbudowa : - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny w ilości 600 m2 - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm w ilości 600 m2 c) Nawierzchnie : - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę wiążącą w ilości w ilości 600 m2 - Analogia : Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5t R,M,S=0,5 w ilości 600 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5 t w ilości 600 m2 d) odwodnienie korpusu drogi : - Analogia : Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego elementami prefabrykowanymi (korytkami 50x38x21) osadzenie elementów, na ławie betonowej w ilości 12 m - Kraty stałe stalowe, odwodnienie liniowe poprzeczne, o powierzchni do 1m2, kątownik gr. min 0,5 cm, pręty fi 16 mm w ilości 7,2 m2 - ścieki z elementów betonowych, ława betonowa, beton B-20 0,053/mb, korytka ściekowe 50 x 38 x 21 cm w ilości 40 m e) roboty wykończeniowe i uzupełniające : - uzupełnienie poboczy niesortem 0-31mm, grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm w ilości 200 m2.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności : 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na : - wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności. 3) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. 4) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ja do wykonania podwykonawcy , za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 5) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, ze powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 6) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 7) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego tj. Zembrzyce nr 540; 34-210 Zembrzyce..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi Wójciki w Tarnawie Dolnej..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Wójciki w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace : a) Odwodnienie korpusu drogi : - oczyszczenie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm w ilości 201 m b) podbudowa - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny w ilości 603 m2 - podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm w ilości 603 m2 - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm w ilości 603 m2 c) nawierzchnie : - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę wiążącą w ilości w ilości 603 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa , samochód do 5 t w ilości 603 m2 - nawierzchnie mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5 t w ilości 603 m2 d) odwodnienie korpusu drogi : - rozbiórka elementów betonowych, korytka ściekowe i odwodnienie liniowe z elem. bet. pref. odwodnienie poprzeczne w ilości 0,45 m3 - Analogia : Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego elementami prefabrykowanymi (korytkami 50x38x21), osadzenie elementów, na ławie betonowej w ilości 18 m - kraty stalowe, odwodnienie liniowe poprzeczne, o powierzchni do 1 m2 w ilości 7,2 m2 e) roboty wykończeniowe i uzupełniające : - uzupełnienie poboczy niesortem 0-31 mm, gr. w-wy po uwałowaniu 361,8 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi Franiki w Tarnawie..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Franiki w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace : a) Odwodnienie korpusu drogi : - oczyszczenie rowu z namułu, bez naruszenia skarp, korytka ściekowe grubość namułu 20 cm w ilości 150 m b) Podbudowa : - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny w ilości 600 m2 - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm w ilości 600 m2 c) Nawierzchnie : - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową pod warstwę wiążącą w ilości w ilości 600 m2 - Analogia : Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5t R,M,S=0,5 w ilości 600 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5 t w ilości 600 m2 d) odwodnienie korpusu drogi : - Analogia : Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego elementami prefabrykowanymi (korytkami 50x38x21) osadzenie elementów, na ławie betonowej w ilości 12 m - Kraty stałe stalowe, odwodnienie liniowe poprzeczne, o powierzchni do 1m2, kątownik gr. min 0,5 cm, pręty fi 16 mm w ilości 7,2 m2 - ścieki z elementów betonowych, ława betonowa, beton B-20 0,053/mb, korytka ściekowe 50 x 38 x 21 cm w ilości 40 m e) roboty wykończeniowe i uzupełniające : - uzupełnienie poboczy niesortem 0-31mm, grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm w ilości 200 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Data publikacji: 2011-08-12

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 120455,12
Cena najdrozszej: 163810,54


Zembrzyce, dnia 30.08.2011 r.

ZP- 271/6/6/2011


OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Zembrzyce, mającego siedzibę w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : „Wójciki” w Tarnawie Dolnej i „Franiki” w Tarnawie Dolnej.”
wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Wadowicach mającego siedzibę ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę :
- część nr 1 – 67.859,43 zł brutto,
- część nr 2 – 52.595,69 zł brutto,

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiła ofertę z najniższą ceną dla każdej z części zadań, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi
- dla części nr 1 - 100 pkt.
- dla części nr 2 – 100 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów :
- dla części nr 1 - 100 pkt.
- dla części nr 2 – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty :


2. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TRANSDRÓG” KACZMARCZYK Spółka Jawna, 34-222 Zawoja 1962

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi
- dla części nr 1 - 71,46 pkt.
- dla części nr 2 – 76,38 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów :
- dla części nr 1 - 71,46 pkt.
- dla części nr 2 – 76,38 pkt.


Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 6.1.PDF
Plik do pobrania: załącznik nr 6.2.PDF
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl