Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2011/2012.Powrót

Zembrzyce: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2011/2012.
Numer ogłoszenia: 226462 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 33 874 67 32, faks 33 874 60 02.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2011/2012..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w dniach nauki szkolnej polegające na codziennym dowożeniu uczniów do podanych w zamówieniu szkół z wymienionych miejscowości i odwożeniu ich trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej. a) Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Śleszowicach : - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - ilość uczniów 19 - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - ilość uczniów 6 - z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - ilość uczniów 3 Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 8.00, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.50. Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach : - do miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - ilość uczniów 19 - do miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - ilość uczniów 6 - do miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - ilość uczniów 3 Odwóz uczniów po zakończonych zajęciach około godziny 13.20. Uwaga, w każdym z kursujących pojazdów zarówno przy dowozie jak i odwozie uczniów, należy uwzględniać miejsce dla jednego opiekuna. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 4 do SIWZ. b) Dowóz uczniów do Gimnazjum w Tarnawie Dolnej : - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - 15 uczniów - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - 2 uczniów - z miejscowości Śleszowice przystanek Krzyżówka - 21 uczniów - z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - 5 uczniów - z miejscowości Tarnawa Dolna przystanek Franiki - 2 uczeń - z miejscowości Tarnawa Dolna Pod Nizieniem - 18 uczniów Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 7.45, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.35. Odwóz uczniów z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej: - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - 15 uczniów - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - 2 uczniów - z miejscowości Śleszowice przystanek Krzyżówka - 21 uczniów - z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - 5 uczniów - z miejscowości Tarnawa Dolna przystanek Franiki - 2 uczeń - z miejscowości Tarnawa Dolna Pod Nizieniem - 18 uczniów Odwóz uczniów z przed budynku Gimnazjum o dwóch porach po zakończonych zajęciach : poniedziałek - wtorek o godz. 14.10 i 15.00, środa - czwartek - piątek o godzinie 13.20 i 14.10. Uwaga, w każdym z kursujących pojazdów zarówno przy dowozie jak i odwozie uczniów, należy uwzględniać miejsce dla jednego opiekuna. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 4 do SIWZ. c) Dowóz uczniów do Gimnazjum w Zembrzycach : - z miejscowości Marcówka przystanek Sklep - w ilości uczniów 30 + 2 opiekunów Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 7.45, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.30. Odwóz uczniów z Gimnazjum w Zembrzycach : - do miejscowości Marcówka przystanek Sklep - w ilości uczniów 30 + 2 opiekunów wyjazd po zakończonych zajęciach około godziny 14.35. - dowóz opiekuna z Zembrzyc do przystanku Sklep w Marcówce - wyjazd opiekuna około godziny 6.50, tak aby zajechać na wyjazd uczniów z Marcówki do Gimnazjum w Zembrzycach. - odwóz opiekuna z przystanku Sklep w Marcówce do Zembrzyc - wyjazd opiekuna około godziny 15.00, po odwozie uczniów na przystanek Sklep w Marcówce. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 5 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 1..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2011-08-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 130.938,01 zł brutto
Cena najdrozszej: 130.938,01 zł brutto


Zembrzyce, dnia 23.08.2011 r.

ZP/1/1/2011


OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, mającego siedzibę w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2011/2012” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę BESKIDUS Sp. z o.o. Zembrzyce 663; 34-210 Zembrzyce za cenę : 130.938,01 zł brutto.

Oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i jednocześnie spełniała wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi - 100 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów - 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie złożono więcej ofert.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Plik do pobrania: dowóz uczniów.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 4 do SIWZ.PDF
Plik do pobrania: zalacznik nr 5.BMP
Plik do pobrania: wyjasnienia i zmiana SIWZ nr 10002.PDF
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl