Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i autobusów – etap II.Powrót

Zembrzyce: Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i autobusów - etap II.
Numer ogłoszenia: 169598 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i autobusów - etap II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty : - montaż i demontaż kładki dla pieszych na całej długości remontowanego mostu i szerokości 1,2m, na cały okres remontu mostu z jej utrzymaniem w stanie spełniającym warunki bezpieczeństwa użytkowników. Kładkę należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i warunkami technicznymi spełniającymi bezpieczeństwo użytkowników. - remont przęsła 2-3 w pozostałym zakresie (8,0 mb), - remont przęseł 3-5 w pełnym zakresie, - remont kanalizacji deszczowej dla przęsła 2-3 w pozostałym zakresie, oraz dla przęseł 3-5 w pełnym zakresie. Szczegółowe warunki i zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz załącznikami stanowiący załączniki nr 9 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przewiduje się że zamówienie uzupełniające będzie polegać na wykonaniu części robót budowlanych, zawartych w dokumentacji projektowej wraz załącznikami stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ , będących elementami Etapu II tj. - remontu przęseł w pełnym zakresie, - remontu podpór pośrednich, - wykonanie narzutów kamiennych dla podpór, - wykonanie kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis robót określa dokumentacja projektowa wraz załącznikami stanowiący załączniki nr 9 do SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał nie mniej niż dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej lub sprężonej (bez mostów drewnianych i przepustów), o łącznej długości min. 50 m. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży Wykaz robót - załącznik nr 5 SIWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże że dysponuje kandydatem na stanowisko Kierownika budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej, który pełnił obowiązki Kierownika Budowy przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej dwóch obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej lub sprężonej (bez mostów drewnianych i przepustów) o łącznej długości całkowitej nie mniejszej niż 50 m, w okresie ostatnich pięciu lat. oraz wskażą podstawę do dysponowania tymi osobami. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży Wykaz osób - załącznik nr 7 SIWZ oraz Oświadczenie o uprawnieniach załącznik nr 8 SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności : 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na : - wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności. 3) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i oświadczenia wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie o postępowania o zamówienie publiczne. 4) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ja do wykonania podwykonawcy , za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 5) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, ze powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 6) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 7) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540; 34-210 Zembrzyce..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2011-06-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 600.000 zł brutto
Cena najdrozszej: 600.000 zł brutto


Zembrzyce, dnia 14.07.2011 r.

ZP- 271/5/5/2011OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Zembrzyce, mającego siedzibę w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5[t] i autobusów – etap II” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Usługi Ogólnobudowlane Mętel Stanisław 34-222 Zawoja nr 100 za cenę : 600.000,00 zł brutto.

Oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i jednocześnie spełniała wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi - 100 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów - 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie złożono więcej ofert.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9.rar
Plik do pobrania: SST_Zembrzyce-załącznik nr 9.1.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl