Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i autobusów - etap I.Powrót

Zembrzyce: Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i autobusów - etap I.
Numer ogłoszenia: 103318 - 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i autobusów - etap I..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje realizację Etapu I inwestycji obejmującego następujące roboty : - remont przęsła 1-2 w pełnym zakresie - remont przęsła 2-3 na odcinku sięgającym 7,30 m mierząc od osi podparcia tegoż przęsła - remont przyczółka w osi 1 - remont podpory pośredniej w osi 2 - wykonanie kompletnej kanalizacji deszczowej na odcinku objętym robotami w etapie I - wykonanie narzutów kamiennych dla podpór w osiach od 2 do 5 - prace remontowe na dojazdach od strony Sułkowic Szczegółowe warunki i zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz załącznikami stanowiący załączniki nr 9 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Przewiduje się że zamówienie uzupełniające będzie polegać na wykonaniu części robót budowlanych, zawartych w dokumentacji projektowej wraz załącznikami stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ , będących elementami Etapu II tj. - remontu przęseł w pełnym zakresie, - remontu podpór pośrednich, - wykonanie narzutów kamiennych dla podpór Szczegółowy opis robót określa dokumentacja projektowa wraz załącznikami stanowiący załączniki nr 9 do SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał nie mniej niż dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej lub sprężonej (bez mostów drewnianych i przepustów), o łącznej długości min. 50 m.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże że dysponuje kandydatem na stanowisko Kierownika budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej, który pełnił obowiązki Kierownika Budowy przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej dwóch obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej lub sprężonej (bez mostów drewnianych i przepustów) o łącznej długości całkowitej nie mniejszej niż 50 m, w okresie ostatnich pięciu lat.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności : 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na : - wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności. 3) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i oświadczenia wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie o postępowania o zamówienie publiczne. 4) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ja do wykonania podwykonawcy , za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 5) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, ze powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 6) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 7) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce z siedzibą w Zembrzycach, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2011-05-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 725.427,87 zł brutto
Cena najdrozszej: 1.290.400,00 zł brutto


Zembrzyce, dnia 01.06.2011 r.

ZP- 271/2/2/2011


OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Zembrzyce, mającego siedzibę w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5[t] i autobusów – etap I” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę Usługi Ogólnobudowlane Mętel Stanisław 34-222 Zawoja nr 100 za cenę : 725.427,87 zł brutto.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiła ofertę z najniższą ceną, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi - 100 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów - 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty :

1. Oferta nr 1 złożona przez „REMOST” s.c. Marek Drygała, Jan Drygała Budowa I Remonty Mostów, Projekty, Ekspertyzy z siedzibą 32-070 Czernichów 511.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi – 56,21 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów :
- dla części nr 1 - 56,21 pkt.

2. Oferta nr 2 złożona przez SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka9; 01-518 Warszawa.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi – 59,45 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów - 59,45 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9.rar
Plik do pobrania: SST_Zembrzyce-załącznik nr 9.1.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar I etap.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl