Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Pindele w Marcówce, Zarąbki - Pilchówka w Zembrzycach i Nosale w Tarnawie Dolnej.Powrót

Zembrzyce: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Pindele w Marcówce, Zarąbki - Pilchówka w Zembrzycach i Nosale w Tarnawie Dolnej.
Numer ogłoszenia: 99138 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Pindele w Marcówce, Zarąbki - Pilchówka w Zembrzycach i Nosale w Tarnawie Dolnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części : : Część nr 1 Remont drogi Pindele w Marcówce obejmujący następujące prace : a) roboty rozbiórkowe - rozebranie zniszczonego przepustu z rur fi 500 mm, - rozebranie zniszczonego odwodnienia podłużnego z korytek ściekowych dł. 40,00 m, - rozbiórka zniszczonego odwodnienia poprzecznego z korytek ściekowych dł. 3,50 m) b) roboty ziemne - Wykopy koparkami z wbudowaniem urobku w nasyp, wykop przez przepust, c) remont korpusu drogi : - uzupełnienie korpusu drogi - podbudowa z kamienia łamanego (tłuczeń), gr. w-wy po uwałowaniu 8 cm, d) remont podbudowy drogi : - uzupełnienie warstwy górnej podbudowy z kamienia łamanego (tłuczeń) gr. 15 cm, przywrócenie do stanu pierwotnego, e) remont nawierzchni jezdni : - remont nawierzchni wykonany jako warstwa z mieszanki mineralno - asfaltowej, gr. w-wy po uwałowaniu 5 cm, - remont przepustu fi 500 mm, przywrócenie do stanu pierwotnego, - czyszczenie z namułu korytek ściekowych, - remont zniszczonego ścieku podłużnego z elementów prefabrykowanych, przywrócenie do stanu pierwotnego, korytka ściekowe 50x38x21 cm, - remont zniszczonego ścieku poprzecznego z elementów prefabrykowanych, przywrócenie do stanu pierwotnego, korytka ściekowe 50x38x21 cm z montażem kraty stalowej, f) roboty uzupełniające : uzupełnienie poboczy niesortem 0-31 mm, gr. w-wy po uwałowaniu 5 cm. Część nr 2 Remont drogi Zarąbki-Pilchówka w Zembrzycach obejmujący następujące prace : a) roboty rozbiórkowe - rozebranie zniszczonego przepustu z rur fi 500 mm, - rozebranie zniszczonego odwodnienia poprzecznego - korytka ściekowe na długości 8,0 m b) roboty ziemne : - wykop mechaniczny pod przepust i budowlę siatkowo - kamienną, - zasypanie przepustu materiałem ziemnym dostarczonym przez wykonawcę wraz z jego zagęszczeniem, - uzupełnienie korpusu drogi i skarp materiałem ziemnym dostarczonym przez wykonawcę wraz z jego zagęszczeniem, c) remont korpusu drogi : - ubezpieczenie korpusu drogi wykonane jako budowla siatkowo - kamienna, - uzupełnienie korpusu drogi i skarp materiałem dostarczonym d) remont podbudowy drogi : - uzupełnienie warstwy górnej podbudowy z kamienia łamanego (tłuczeń) gr. 8 cm - uzupełnienie warstwy dolnej podbudowy z kamienia naturalnego (pospółka) gr. 20 cm e) remont nawierzchni jezdni : - remont nawierzchni wykonany jako warstwa z mieszanki mineralno - asfaltowej, gr. w-wy po uwałowaniu 5 cm, f) remont odwodnienia drogi : - remont przepustu fi 500 mm, przywrócenie do stanu pierwotnego, - czyszczenie z namułu rowu, - remont odwodnienia poprzecznego poprzez wymianę zniszczonych korytek ściekowych 50x38x21 cm na nowe i założenie nowych krat stalowych na dł. 8,0 m g) roboty uzupełniające : - uzupełnienie poboczy niesortem 0-31 mm, gr. w-wy po uwałowaniu 5 cm. Część nr 3 Remont drogi Nosale w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace : a) roboty przygotowawcze b) remont nawierzchni drogi : - remont nawierzchni wykonany jako warstwa z mieszanki mineralno - asfaltowej, gr. w-wy po uwałowaniu 6 cm, wraz z robotami przygotowawczymi tj. oczyszczenie nawierzchni drogi pod warstwę wyrównawczą, skropienie nawierzchni drogi emulsja asfaltowa pod w-wę wyrównawczą i ścieralna c) remont odwodnienia drogi : - remont zniszczonego ścieku poprzecznego z elementów prefabrykowanych typu rynna, przywrócenie do stanu pierwotnego dł. 5,00 mb x 4 szt. d) roboty uzupełniające i wykończeniowe : - uzupełnienie poboczy niesortem 0-31mm, gr. w -wy po uwałowaniu 6 cm..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności : 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na : - wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności. 3) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - Kierownika budowy. Zmiana Kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. 4) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ja do wykonania podwykonawcy , za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 5) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, ze powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 6) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 7) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce z siedzibą Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce z siedzibą Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi Pindele w Marcówce.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Pindele w Marcówce obejmujący następujące prace : a) roboty rozbiórkowe - rozebranie zniszczonego przepustu z rur fi 500 mm, - rozebranie zniszczonego odwodnienia podłużnego z korytek ściekowych dł. 40,00 m, - rozbiórka zniszczonego odwodnienia poprzecznego z korytek ściekowych dł. 3,50 m) b) roboty ziemne - Wykopy koparkami z wbudowaniem urobku w nasyp, wykop przez przepust, c) remont korpusu drogi : - uzupełnienie korpusu drogi - podbudowa z kamienia łamanego (tłuczeń), gr. w-wy po uwałowaniu 8 cm, d) remont podbudowy drogi : - uzupełnienie warstwy górnej podbudowy z kamienia łamanego (tłuczeń) gr. 15 cm, przywrócenie do stanu pierwotnego, e) remont nawierzchni jezdni : - remont nawierzchni wykonany jako warstwa z mieszanki mineralno - asfaltowej, gr. w-wy po uwałowaniu 5 cm, - remont przepustu fi 500 mm, przywrócenie do stanu pierwotnego, - czyszczenie z namułu korytek ściekowych, - remont zniszczonego ścieku podłużnego z elementów prefabrykowanych, przywrócenie do stanu pierwotnego, korytka ściekowe 50x38x21 cm, - remont zniszczonego ścieku poprzecznego z elementów prefabrykowanych, przywrócenie do stanu pierwotnego, korytka ściekowe 50x38x21 cm z montażem kraty stalowej, f) roboty uzupełniające : uzupełnienie poboczy niesortem 0-31 mm, gr. w-wy po uwałowaniu 5 cm..
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi Zarąbki-Pilchówka w Zembrzycach..

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Zarąbki-Pilchówka w Zembrzycach obejmujący następujące prace : a) roboty rozbiórkowe - rozebranie zniszczonego przepustu z rur fi 500 mm, - rozebranie zniszczonego odwodnienia poprzecznego - korytka ściekowe na długości 8,0 m b) roboty ziemne : - wykop mechaniczny pod przepust i budowlę siatkowo - kamienną, - zasypanie przepustu materiałem ziemnym dostarczonym przez wykonawcę wraz z jego zagęszczeniem, - uzupełnienie korpusu drogi i skarp materiałem ziemnym dostarczonym przez wykonawcę wraz z jego zagęszczeniem, c) remont korpusu drogi : - ubezpieczenie korpusu drogi wykonane jako budowla siatkowo - kamienna, - uzupełnienie korpusu drogi i skarp materiałem dostarczonym d) remont podbudowy drogi : - uzupełnienie warstwy górnej podbudowy z kamienia łamanego (tłuczeń) gr. 8 cm - uzupełnienie warstwy dolnej podbudowy z kamienia naturalnego (pospółka) gr. 20 cm e) remont nawierzchni jezdni : - remont nawierzchni wykonany jako warstwa z mieszanki mineralno - asfaltowej, gr. w-wy po uwałowaniu 5 cm, f) remont odwodnienia drogi : - remont przepustu fi 500 mm, przywrócenie do stanu pierwotnego, - czyszczenie z namułu rowu, - remont odwodnienia poprzecznego poprzez wymianę zniszczonych korytek ściekowych 50x38x21 cm na nowe i założenie nowych krat stalowych na dł. 8,0 m g) roboty uzupełniające : - uzupełnienie poboczy niesortem 0-31 mm, gr. w-wy po uwałowaniu 5 cm..
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont drogi Nosale w Tarnawie Dolnej..

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Nosale w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace : a) roboty przygotowawcze b) remont nawierzchni drogi : - remont nawierzchni wykonany jako warstwa z mieszanki mineralno - asfaltowej, gr. w-wy po uwałowaniu 6 cm, wraz z robotami przygotowawczymi tj. oczyszczenie nawierzchni drogi pod warstwę wyrównawczą, skropienie nawierzchni drogi emulsja asfaltowa pod w-wę wyrównawczą i ścieralna c) remont odwodnienia drogi : - remont zniszczonego ścieku poprzecznego z elementów prefabrykowanych typu rynna, przywrócenie do stanu pierwotnego dł. 5,00 mb x 4 szt. d) roboty uzupełniające i wykończeniowe : - uzupełnienie poboczy niesortem 0-31mm, gr. w -wy po uwałowaniu 6 cm..
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Data publikacji: 2011-05-04

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: .
Cena najdrozszej: .


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Zembrzyce, mającego siedzibę w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : „Pindele” w Marcówce, „Zarąbki – Pilchówka” w Zembrzycach, „Nosale” w Tarnawie Dolnej” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Wadowicach mającego siedzibę ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę :
- część nr 1 – 54.430,12 zł brutto,
- część nr 2 – 48.676,76 zł brutto,
- część nr 3 – 42.251,39 zł brutto,

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiła ofertę z najniższą ceną dla każdej z części zadań, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi
- dla części nr 1 - 100 pkt.
- dla części nr 2 – 100 pkt.
- dla części nr 3 – 100 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów :
- dla części nr 1 - 100 pkt.
- dla części nr 2 – 100 pkt.
- dla części nr 3 – 100 pkt.Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty :

1. Oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „DROGBUD” inż. Kazimierz Sobaniak, 34-222 Zawoja 197 .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi
- dla części nr 1 - 93,36 pkt.
- dla części nr 2 – 86,43 pkt.
- dla części nr 3 – 73,48 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów :
- dla części nr 1 - 93,36 pkt.
- dla części nr 2 – 86,43 pkt.
- dla części nr 3 – 73,48 pkt.

2. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TRANSDRÓG” KACZMARCZYK Spółka Jawna, 34-222 Zawoja 1962.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi
- dla części nr 1 - 69,14 pkt.
- dla części nr 2 – 63,63 pkt.
- dla części nr 3 – 68,59 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów :
- dla części nr 1 - 69,14 pkt.
- dla części nr 2 – 63,63 pkt.
- dla części nr 3 – 68,59 pkt.

3. Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi
- dla części nr 1 - 95,48 pkt.
- dla części nr 2 – 94,95 pkt.
- dla części nr 3 – 72,46 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów :
- dla części nr 1 - 95,48 pkt.
- dla części nr 2 – 94,95 pkt.
- dla części nr 3 – 72,46 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Przedmiary robót załączniki nr 6.1,6.2,6.3 do SWIZ.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl