Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usługi szkoleniowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn.: Aktywność - mój atut.Powrót

Zembrzyce: Usługi szkoleniowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn.: Aktywność - mój atut.
Numer ogłoszenia: 76063 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Zembrzyce 541, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 33 8746400, faks 33 8746400.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn.: Aktywność - mój atut..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń w następującym zakresie: Zadanie 1: Trening kompetencji i umiejętności społecznych w roku 2011 Zadanie 2: Kursy zawodowe wraz z badaniami medycyny pracy w roku 2011 Zadanie 3: Trening pracy w roku 2011 Zadanie 4: Trening kompetencji i umiejętności społecznych w roku 2012 Zadanie 5: Kursy zawodowe wraz z badaniami medycyny pracy w roku 2012 Zadanie 6: Trening pracy w roku 2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi być wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać że, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: a) co najmniej 200 dni szkoleniowych (gdzie każdy dzień szkoleniowy był nie krótszy niż 5 godzin zegarowych) w zakresie treningów kompetencji społecznych, treningów kompetencji psychospołecznych, treningów kompetencji podstawowych lub treningów kompetencji życiowych (dalej zwanych łącznie również: Treningami kompetencji), zrealizowanych w ramach usług szkoleniowych z których każda trwała nie mniej niż 3 dni szkoleniowe; b) co najmniej 100 dni szkoleniowych (gdzie każdy dzień szkoleniowy był nie krótszy niż 5 godzin zegarowych) w zakresie szkoleń zawodowych lub treningów pracy (dalej zwanych również: Szkoleniami zawodowymi), zrealizowanych w ramach usług szkoleniowych, z których każda trwała nie mniej niż 3 dni szkoleniowe. Jeżeli w celu wykazania spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, wówczas zobowiązany jest on zaangażować te podmioty do realizacji zamówienia odpowiednio do zakresu wykazanej wiedzy i doświadczenia tego podmiotu.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym do jego wykonania, w postaci co najmniej: a) koordynatora szkoleń - posiadającego udokumentowane kompetencje w zakresie zarządzania projektami, potwierdzonymi certyfikatem IPMA, PMI, PRINCE lub podobnym. b) Czterech trenerów, z których każdy: - zrealizował co najmniej 30 dni szkoleń (gdzie każdy dzień szkoleniowy był nie krótszy niż 5 godzin zegarowych) w zakresie Treningów kompetencji; - posiada wyższe wykształcenie, w tym co najmniej trzy osoby posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne, socjologiczne lub pedagogiczne.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN. W przypadku, gdy środki finansowe/zdolność kredytowa została wyrażona w walucie innej niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia kwoty w innej walucie na PLN wg średniego kursu danej waluty, opublikowanego przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 10
* 2 - Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z zakresu treningów kompetencyjnych oraz szkoleń zawodowych na rzecz osób korzystających ze świadczeń po - 30
* 3 - Sposób realizacji zamówienia - 60

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach, Zembrzyce nr 541, 34-210 Zembrzyce..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Zembrzyce nr 541, 34-210 Zembrzyce..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2011-03-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Zembrzyce, mającego siedzibę w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn. „Aktywność – mój atut”. Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski, mającego siedzibę/miejsce zamieszkania w Rzeszowie ul. Malczewskiego 11 lok.49, 35-114 Rzeszów za cenę brutto 102.500 zł.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi 6,73 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z zakresu treningów kompetencyjnych oraz szkoleń zawodo-wych na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełno-sprawnych wynosi 30 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium sposób realizacji szkolenia wynosi 50 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów 86,73 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty :

1. Oferta nr 2 złożona przez Elżbietę Olszak Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul.
Bronowicka 73 30-091 Kraków.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wynosi 10,00 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń z zakresu treningów kompetencyjnych oraz szkoleń zawodo-wych na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i/lub niepełno-sprawnych wynosi 30 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium sposób realizacji szkolenia wynosi 41 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów 81,00 pkt.

2. Oferta nr 3 złożona przez Spółdzielnię Inwalidów „Hutnik” os. Wandy 21 31-906 Kraków.

Plik do pobrania: siwz + załącnziki.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl