Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
c.d. Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka - Łosie - Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie - budowa infrastruktury ...Powrót

Uwaga!!!!!

PROSZĘ UWGLĘDNIĆ WYJAŚNIENIA

c.d.Ropa: Roboty drogowe - Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka - Łosie - Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie - budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie
Numer ogłoszenia: 17786 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011

Data publikacji: 2011-02-07


Ropa, dnia 10.02.2011 roku
Gmina Ropa
38 – 312 Ropa 733
....................................................
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD 271/1 /2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na : Roboty drogowe - Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka – Łosie – Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie – budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty drogowe - Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka – Łosie – Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie – budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie


Pytanie
Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału (beton, czy żelbet) mają być rury WIPRO z poz. 33 kosztorysu.
Odpowiedź
W poz. nr 33 załączonego do SIWZ kosztorysu ślepego określono rodzaj rur: „ rury żelbetowe WIPRO o śr. 800 mm”
Wójt
Jan Morańda
....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 8
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 495.882,54
Cena najdrozszej: 683.501,57


ZPD 271.1.2011 Ropa 08.03.2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka – Łosie – Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie – budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie”.

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w dniu 8 marca 2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, jako najkorzystniejszą uznano ofertę Zakładu Usługowo – Produkcyjno - Handlowego „HAŻBUD” Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Dukielska 83a, 38- 300 Gorlice – która spełnia warunki określone w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za jedyne kryterium „cena”.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, może być zawarta nie wcześniej niż w dniu 21 marca 2011 r.
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również:

1. Przedsiębiorstwo Transportu, Handlu, Usług EUROBUD Barbara Pasternak
31-901 Kraków, Os. Willowe 11/15,
2. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice, oferta otrzymała 73 punkty za jedyne kryterium „cena”;
3. Firma Handlowo – Usługowa Szymon Pyrcz, ul. Rzeczna 6b 33-170 Tuchów,
oferta otrzymała 90 punktów za jedyne kryterium „cena”;
4. AL-BUD S.C. Piotr Augustyn, Grzegorz Legutko, ul. Chopina b/n, 38-300 Gorlice,
5. Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko-Tapeciarski Lesław Szymański, Ryszard Szymański
i Wiesław Mąka, 33-370 Muszyna Złockie 81,
oferta otrzymała 92 punkty za jedyne kryterium „cena”;
6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDOMAX” Marian Kościsz,
ul. Tłoki 34, 33-300 Nowy Sącz, oferta otrzymała 90 punktów za jedyne kryterium „cena”
7. Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „ZIBUD” Grzegorz Zając, 34-608 Kamienica 477.

Wójt Gminy Ropa informuje jednocześnie, że w wyniku postępowania odrzucono oferty:

1. Przedsiębiorstwa Budowlano - Usługowego „ZIBUD” Grzegorz Zając,
34-608 Kamienica 477.
Uzasadnienie: złożona oferta nie spełnia warunku określonego w rozdz.V, pkt.II, ppkt.2 SIWZ – brak kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej.

2. Przedsiębiorstwa Transportu, Handlu, Usług EUROBUD Barbara Pasternak
31-901 Kraków, Os. Willowe 11/15
Uzasadnienie: Zamawiający zgodnie z art. 90, ust.1 PZP zwrócił się do Wykonawcy udzielenie wyjaśnień odnośnie przyjętych w kosztorysie ofertowym cen niektórych materiałów. Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień w określonym terminie zatem, zgodnie z art. 90, ust.3 PZP oferta została odrzucona.

Wójt Gminy Ropa informuje również, że z postępowania wykluczono ofertę:
AL-BUD S.C. Piotr Augustyn, Grzegorz Legutko, ul. Chopina b/n, 38-300 Gorlice.
Uzasadnienie: oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ze względu na brak:
- podpisanego formularza oferty, o którym mowa w rozdz.V, ust.II, pkt.1 SIWZ;
- podpisanego kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej i brak kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej, o którym mowa w rozdz.V, ust.II, pkt.2 SIWZ;
- podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków art.22, ust.1 ustawy PZP(rozdz.V, ust.I, pkt.1, ppkt.a SIWZ);
- podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art.24, ust.1 PZP (rozdz.V, ust.II, pkt.1, ppkt.a SIWZ);
- podpisanego wykazu robót budowlanych (zał. Nr 4 do SIWZ);
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz ich uprawnień (zał.nr 5 do SIWZ);
- zaakceptowanego projektu umowy.

Otrzymują:
- wszyscy uczestnicy postępowania
- aa

Plik do pobrania: Ścieki przykrawężnikowe.pdf
Plik do pobrania: Tabela poszerzeń.pdf
Plik do pobrania: zał.2A.Kosztorys ślepy.pdf
Plik do pobrania: zał.2A.Przedmiar.pdf
Plik do pobrania: Zestawienie zjazdów.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl