Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka - Łosie - Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie - budowa infrastruktury ...Powrót

Uwaga!!!!!
PROSZĘ UWZGLĘDNIĆ WYJAŚNIENIA


Ropa: Roboty drogowe - Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka - Łosie - Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie - budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie
Numer ogłoszenia: 17786 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty drogowe - Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka - Łosie - Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie - budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie chodnika, parkingu, odwodnienia, poszerzenia jezdni, zabezpieczenia kabla światłowodowego na odcinku drogi powiatowej Bielanka - Łosie - Ropa w km 2 + 185 do 2+ 756: Zakres robót obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 2) Roboty ziemne: - wykopy, przekopy, zasypywanie wykopów - 959,52 m3 - formowanie i zagęszczanie nasypów - 126,80 m3 3) Odwodnienie (studnie, przepust, przykanaliki - strona prawa): - studzienki ściekowe betonowe ø 500 mm - 3 szt. - studnie kontrolne PVC ø 400 mm - 1 szt - kanały z rur PVC ø 200 mm - 16, 0 m - kanały z rur PVC ø 250 mm - 15,0 m - kanały z rur PVC ø 315 mm - 3,0 m - przepusty rurowe pod zjazdami ø 60 cm - 9,0 m - przepusty rurowe pod zjazdami ø 60 cm - 3,0 m - ścieki z prefabrykatów - 139,0 m 4) Odwodnienie w km 2 + 175 do 2 + 758 (strona lewa): - roboty ziemne - 427,59 m3 - przepusty rurowe pod zjazdami ø 60 cm - 27,0 m - części przelotowe z rur prefabrykowanych ø 80 cm - 25,0 m - studnie rewizyjne z kręgów ø 1600 mm - 1 szt - kanały z rur VIPRO ø 800 mm - 105 m - nawierzchnia z mieszanek min.-bitum na podbudowie - 141 m2 - nawierzchnia z mieszanek min.-bitum. Warstwa ścieralna - 235,0 m2 - ścieki z prefabrykatów betonowych - 100,0 m - ubezpieczenie z płyt ażurowych - 2,16 m2 5) Krawężniki i chodniki: - krawężniki betonowe - 390,5 m - ścieki z kostki kamiennej - 59,0 m - obrzeża betonowe - 1009,0 m - nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa - 814,15 m2 - nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa - 49,2 m2 6) Poszerzenie z odtworzeniem jezdni szer. 1,0 m - nawierzchnia z mieszanek min.-bitum. Na podbudowie - 116,4 m2 - nawierzchnia z mieszanek min.-bitum. Warstwa ścieralna - 169,4 m2 7) Podbudowa i nawierzchnia parkingu: - roboty ziemne - 891,4 m2 - nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa - 446,4 m2 - nawierzchnia z mieszanek min.-bitum. Na podbudowie z kruszywa - 445,0 m2 8) Roboty wykończeniowe i towarzyszące: - wykopy i przekopy - 193,0 m3 - zabezpieczenie kabli światłowodowych rurami AROT - 0,386 km - przełożenie ogrodzenia - 30,0 m - umocnienie skarpy płytami ażurowymi - 30,6 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A - przedmiar robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp na zasadzie spełnia/nie spełnia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp na zasadzie spełnia/nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp na zasadzie spełnia/nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp na zasadzie spełnia/nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2. Wypełniony i podpisany formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej (wg załącznika Nr 2 do SIWZ) oraz w wersji szczegółowej. 3. Zaakceptowany wzór umowy wg załącznika Nr 6 do SIWZ,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a.1. klęski żywiołowe; a.2. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 00 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; a.3. niewypały i niewybuchy; a.4. wykopaliska archeologiczne; a.5. odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, itp.); a.6. odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe w szczególności: istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezidentyfikowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.). b. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: b.1. przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień. b.2. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń. c. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności: c.1. brak możliwości dojazdu oraz transportu materiału na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg. 2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w specyfikacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń; b) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, f) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe w szczególności: istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezidentyfikowanych obiektów budowlanych (fundamenty , ściany szczelne) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 2.3. Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy; c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez wykonawcę osobiście. d) Zmiany osób do nadzorowania robót. 2.4. Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji zamówienia; d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych. b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami; d) udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: rząd Gminy Ropa, 38 - 312 Ropa 733, pok. nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38 - 312 Ropa, pok. Nr 1 - Sekretariat (II piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2011-02-07

Ropa, dnia 10.02.2011 roku
Gmina Ropa
38 – 312 Ropa 733
....................................................
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD 271/1 /2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na : Roboty drogowe - Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka – Łosie – Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie – budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty drogowe - Budowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka – Łosie – Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie – budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie


Pytanie
Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału (beton, czy żelbet) mają być rury WIPRO z poz. 33 kosztorysu.
Odpowiedź
W poz. nr 33 załączonego do SIWZ kosztorysu ślepego określono rodzaj rur: „ rury żelbetowe WIPRO o śr. 800 mm”


Wójt
Jan Morańda
....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 8
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 495.882,54
Cena najdrozszej: 683.501,57


ZPD 271.1.2011 Ropa 08.03.2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ORAZ ODRZUCENIU OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej Bielanka – Łosie – Ropa wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu na dz. nr 801, 802, 804, 728, 340/2, 795, 664, 342 w Łosiu w ramach programu: Maziarskie Łosie – budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Łosie”.


Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że w dniu 8 marca 2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, jako najkorzystniejszą uznano ofertę Zakładu Usługowo – Produkcyjno - Handlowego „HAŻBUD” Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Dukielska 83a, 38- 300 Gorlice – która spełnia warunki określone w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za jedyne kryterium „cena”.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, może być zawarta nie wcześniej niż w dniu 21 marca 2011 r.
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również:

1. Przedsiębiorstwo Transportu, Handlu, Usług EUROBUD Barbara Pasternak
31-901 Kraków, Os. Willowe 11/15,
2. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice, oferta otrzymała 73 punkty za jedyne kryterium „cena”;
3. Firma Handlowo – Usługowa Szymon Pyrcz, ul. Rzeczna 6b 33-170 Tuchów,
oferta otrzymała 90 punktów za jedyne kryterium „cena”;
4. AL-BUD S.C. Piotr Augustyn, Grzegorz Legutko, ul. Chopina b/n, 38-300 Gorlice,
5. Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko-Tapeciarski Lesław Szymański, Ryszard Szymański
i Wiesław Mąka, 33-370 Muszyna Złockie 81,
oferta otrzymała 92 punkty za jedyne kryterium „cena”;
6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDOMAX” Marian Kościsz,
ul. Tłoki 34, 33-300 Nowy Sącz, oferta otrzymała 90 punktów za jedyne kryterium „cena”
7. Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „ZIBUD” Grzegorz Zając, 34-608 Kamienica 477.

Wójt Gminy Ropa informuje jednocześnie, że w wyniku postępowania odrzucono oferty:

1. Przedsiębiorstwa Budowlano - Usługowego „ZIBUD” Grzegorz Zając,
34-608 Kamienica 477.
Uzasadnienie: złożona oferta nie spełnia warunku określonego w rozdz.V, pkt.II, ppkt.2 SIWZ – brak kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej.

2. Przedsiębiorstwa Transportu, Handlu, Usług EUROBUD Barbara Pasternak
31-901 Kraków, Os. Willowe 11/15
Uzasadnienie: Zamawiający zgodnie z art. 90, ust.1 PZP zwrócił się do Wykonawcy udzielenie wyjaśnień odnośnie przyjętych w kosztorysie ofertowym cen niektórych materiałów. Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień w określonym terminie zatem, zgodnie z art. 90, ust.3 PZP oferta została odrzucona.

Wójt Gminy Ropa informuje również, że z postępowania wykluczono ofertę:
AL-BUD S.C. Piotr Augustyn, Grzegorz Legutko, ul. Chopina b/n, 38-300 Gorlice.
Uzasadnienie: oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ze względu na brak:
- podpisanego formularza oferty, o którym mowa w rozdz.V, ust.II, pkt.1 SIWZ;
- podpisanego kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej i brak kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej, o którym mowa w rozdz.V, ust.II, pkt.2 SIWZ;
- podpisanego oświadczenia o spełnieniu warunków art.22, ust.1 ustawy PZP(rozdz.V, ust.I, pkt.1, ppkt.a SIWZ);
- podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art.24, ust.1 PZP (rozdz.V, ust.II, pkt.1, ppkt.a SIWZ);
- podpisanego wykazu robót budowlanych (zał. Nr 4 do SIWZ);
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz ich uprawnień (zał.nr 5 do SIWZ);
- zaakceptowanego projektu umowy.

Otrzymują:
- wszyscy uczestnicy postępowania
- aa

Plik do pobrania: SIWZ - chodnik Łosie 2011.doc
Plik do pobrania: Chodniki.pdf
Plik do pobrania: Normalny.pdf
Plik do pobrania: Opis techniczny.pdf
Plik do pobrania: Orientacja odwodnienia.pdf
Plik do pobrania: Orientacja.pdf
Plik do pobrania: Podłużny odwodnienie.pdf
Plik do pobrania: Podłużny.pdf
Plik do pobrania: Poprzeczne.pdf
Plik do pobrania: Przepusty.pdf
Plik do pobrania: Roboty ziemne.pdf
Plik do pobrania: SST- szczegółowe specyfikacje.pdf
Plik do pobrania: Studzienki ściekowe.pdf
Plik do pobrania: sytuacja + sytuacaja odwodnienia.pdf
Plik do pobrania: Szczegóły.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl