Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa.Powrót

UWAGA !!!!!
PROSZĘ UWZGLĘDNIĆ WYJAŚNIENIA DO SIWZ ZAMIESZCZONE NIŻEJ.

Ropa: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa.
Numer ogłoszenia: 293280 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa. CPV 66113000-5 Okres kredytowania ustala się na: listopad 2010- grudzień 2013 roku. - Karencja w spłacie rat kapitałowych: 1 miesiąc. - Spłata kapitału do: 31.12.2013 roku (spłata w ratach miesięcznych). - Raty kapitałowe miesięczne. - Termin płatności pierwszej raty kapitałowej 30.01.2011 r. - Termin spłaty raty odsetkowej: w terminie płatności raty kapitałowej każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone. - Raty płatne w okresach miesięcznych do 30 dnia każdego miesiąca - Wysokość rat : pierwsza rata- 5 000 zł, 35 rat po 9 000 zł - Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu - Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy skorygowaną przez marżę banku. - Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego - wypłata w terminie do dnia 30 listopada 2010 roku. - Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. - Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. - Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu jeden raz. - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. - CPV 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie. (pokój nr 14 - I piętro)..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2010 godzina 10:30, miejsce: Budynek Urzędu Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie pokój nr 1 (sekretariat - II piętro)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2010-09-15

Ropa, dnia 22 września 2010 roku

Gmina Ropa

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD 341 /20/2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPD 341 /20/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BAKOWEGO W WYSOKOŚCI 320.000,00 zł Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE ZADANIA „ Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa” CPV 66113000-5

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Gmina Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGĘ UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BAKOWEGO W WYSOKOŚCI 320.000,00 zł Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE ZADANIA„ Budowa infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno- sportowej w miejscowości Ropa”CPV 66113000-5

Pytanie

Czy w momencie podpisania umowy kredytowej upoważnione osoby ze strony Gminy podpiszą oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe ?

Odpowiedź

Tak.

Ponadto zwrócono się o udostępnienie następujących dokumentów

1.Informacja o zaangażowaniach kredytowych Gminy z wyszczególnieniem instytucji kredytującej, kwoty zaangażowania, wykorzystania na dzień 31.03.2010r., terminu całkowitej spłaty oraz zabezpieczenia spłaty.
2.Sprawozdania za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.
Rb-NDS
Rb-Z
Rb-N
Rb-28S
Rb-27S
3.Prognoza kwoty długu na okres kredytowania.
4.Zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach wb. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
5.Opinie RIO:
a)nt. wykonania budżetu za rok 2009,
b)nt. możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.
6.Uchwały o powołaniu Wójta oraz Skarbnika Gminy.
7.Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
8.Decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Ustosunkowując się do powyższej prośby informuję, że zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 prawa zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prośba o przesłanie kolejnych informacji dot. Zamawiającego nie może być uznana za wyjaśnienie treści specyfikacji. Wnioskowane informacje zostaną udostępnione na żądanie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Należy również zauważyć, że nie ma obowiązku udziału w postępowaniu przetargowym.
Niezależnie od powyższego Zamawiający postanowił dodatkowa zamieścić wnioskowane sprawozdania oraz prognozę kwoty długu, która znajduje się w zakładce (link) dodatkowe informacje do przetargów na usługę kredytów długoterminowych znak spraw ZPD 341/19/2010, ZPD 341/20/2010.

Wójt
Jan Morańda


Plik do pobrania: SIWZ - kredyt - Infrastruktura kulturalna320000 - 2010 - 4.doc
Plik do pobrania: Rb-NDS.pdf
Plik do pobrania: Rb-N.pdf
Plik do pobrania: Rb-Z_Rb-NDS.pdf
Plik do pobrania: Rb-27S.pdf
Plik do pobrania: Rb-28S.pdf
Plik do pobrania: Rb-27S_1.pdf
Plik do pobrania: Rb-28S_1.pdf
Plik do pobrania: Rb-N_1.pdf
Plik do pobrania: Rb-NDS_1.pdf
Plik do pobrania: Rb-Z_1.pdf
Plik do pobrania: Budzet_2010.pdf
Plik do pobrania: Opinia_RIO.PDF
Plik do pobrania: Rb.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl