Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w m. Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 tony i autobusów projekty i wykonanie.Powrót

Zembrzyce: Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w m. Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 tony i autobusów projekty i wykonanie.
Numer ogłoszenia: 275008 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w m. Zembrzyce dla możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 tony i autobusów projekty i wykonanie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - dokumentacji projektowej w zakresie zmiany organizacji ruchu na starym moście przez rz. Skawę w m. Zembrzyce w ciągu dr. gminnej (dawna dr. woj. nr 956) polegającej na trwałym wydzieleniu jednego pasa ruchu dla umożliwienia przejazdu pojazdów do 3,5 tony oraz autobusów wraz z ciągiem dla pieszych wraz z uzyskaniem wszystkich opinii, decyzji, zezwoleń itp. - dokumentacji projektowej w zakresie wykonania niezbędnych robót dostosowujących most przez rz. Skawę w m. Zembrzyce do zaprojektowanej nowej organizacji ruchu wraz z odbudową po powodzi dodatkowej podpory stalowej w przęśle od strony Zembrzyc, ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarem Robót oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji pozwalających wykonać prace budowlane, - robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres i warunki wykonania określa Program Funkcjonalno Użytkowy załącznik nr 1 SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3, 74.23.22.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca wykaże że: - dysponuje kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej, który pełnił obowiązki kierownika budowy przy remoncie budowie lub przebudowie trzech obiektów mostowych (bez przepustów) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. - dysponuje projektantem posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej, który w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej trzy projekty remontu budowy lub przebudowy obiektów mostowych (bez przepustów).
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) projekt umowy (PODPISANY) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) Wypełniona zgodnie z SIWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych - wg. Wzoru załącznika nr 3 SIWZ c) Wypełniony zgodnie z SIWZ druk oferty wykonawcy - wg. Wzoru załącznika nr 2 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności : a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) wydłużenia terminu wykonani zamówienia z uwagi na : - wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach technicznych, - innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności. c) z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - Projektanta, Kierownika budowy. Zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane w SIWZ, d) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych w umowie, e) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierza ja do wykonania podwykonawcy, za zgodą zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy, f) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot publicznie wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne, g) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce. Odpłatność za SIWZ w wersji papierowej wynosi 50 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2010-09-02


Plik do pobrania: SIWZ+ZAŁACZNIKI.rar
Plik do pobrania: Zal_Nr_1.2._PFU-Aktualizacja ekspertyzy.rar
Plik do pobrania: Zal_Nr_1.2._PFU-Aktualizacja ekspertyzy zalacznik Z-1 cz I.rar
Plik do pobrania: Zal_Nr_1.2._PFU-Aktualizacja ekspertyzy zalacznik Z-1 cz II.rar
Plik do pobrania: Zal_Nr_1.2._PFU-Aktualizacja ekspertyzy załaczniki od Z-2 do Z-5.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl