Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2010/2011Powrót

Zembrzyce: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZEMBRZYCE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 33 874 67 32, faks 33 874 60 02.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZEMBRZYCE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w dniach nauki szkolnej polegające na codziennym dowożeniu uczniów do podanych w zamówieniu szkół z wymienionych miejscowości i odwożeniu ich trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej. a) Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Śleszowicach : - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - ilość uczniów 20 - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - ilość uczniów 7 - z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - ilość uczniów 4 Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 8.00, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.50. Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach : - do miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - ilość uczniów 20 - do miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - ilość uczniów 7 - do miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - ilość uczniów 4 Odwóz uczniów po zakończonych zajęciach około godziny 13.20. Uwaga, w każdym z kursujących pojazdów zarówno przy dowozie jak i odwozie uczniów, należy uwzględniać miejsce dla jednego opiekuna. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 4 do SIWZ. b) Dowóz uczniów do Gimnazjum w Tarnawie Dolnej : - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - 18 uczniów - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - 3 uczniów - z miejscowości Śleszowice przystanek Krzyżówka - 20 uczniów - z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - 8 uczniów - z miejscowości Tarnawa Dolna przystanek Franiki - 1 uczeń - z miejscowości Tarnawa Dolna Pod Nizieniem - 18 uczniów Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 7.45, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.35. Odwóz uczniów z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej: - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - 18 uczniów - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - 3 uczniów - z miejscowości Śleszowice przystanek Krzyżówka - 20 uczniów - z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - 8 uczniów - z miejscowości Tarnawa Dolna przystanek Franiki - 1 uczeń - z miejscowości Tarnawa Dolna Pod Nizieniem - 18 uczniów Odwóz uczniów z przed budynku Gimnazjum o dwóch porach po zakończonych zajęciach około godziny 13.20 i 14.15. Uwaga, w każdym z kursujących pojazdów zarówno przy dowozie jak i odwozie uczniów, należy uwzględniać miejsce dla jednego opiekuna. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 4 do SIWZ. c) Dowóz uczniów do Gimnazjum w Zembrzycach : - z miejscowości Marcówka przystanek Sklep - w ilości uczniów 32 + 2 opiekunów Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 7.45, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.30. Odwóz uczniów z Gimnazjum w Zembrzycach : - do miejscowości Marcówka przystanek Sklep - w ilości uczniów 32 + 2 opiekunów wyjazd po zakończonych zajęciach około godziny 14.35. - dowóz opiekuna z Zembrzyc do przystanku Sklep w Marcówce - wyjazd opiekuna około godziny 6.50, tak aby zajechać na wyjazd uczniów z Marcówki do Gimnazjum w Zembrzycach. - odwóz opiekuna z przystanku Sklep w Marcówce do Zembrzyc - wyjazd opiekuna około godziny 15.00, po odwozie uczniów na przystanek Sklep w Marcówce. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 5 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088),
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o koncesję, zezwolenie lub licencję
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) projekt umowy (PODPISANY) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) Wypełniony zgodnie z SIWZ druk oferty wykonawcy - wg. Wzoru załącznika nr 2 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce odpłatność za SIWZ w wersji papierowej wynosi 30 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 1 do dnia 19.08.2010 r. do godz. 1100..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data publikacji: 2010-08-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 121442,43 zł brutto
Cena najdrozszej: 121442,43 zł brutto


Szanowni Państwo,

1. W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2010/2011”

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę BESKIDUS Sp. z o.o. Zembrzyce 663, 34-210 Zembrzyce.

2. Uzasadnienie wyboru oferty :
Oferta nr 01 –BESKIDUS Sp. z o.o. Zembrzyce 663, 34-210 Zembrzyce przedstawiła jedyną ofertę spełniającą wymogi w niniejszym przetargu.

3. Oferta BESKIDUS Sp. z o.o. Zembrzyce 663, 34-210 Zembrzyce była jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym.

4. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100 100


5. Termin podpisania umowy ustala się na dzień 25.08.2010 r. w siedzibie zamawiającego.


Plik do pobrania: dowóz uczniów.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 4 do SIWZ.PDF
Plik do pobrania: zalacznik nr 5.BMP
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl