Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
c.d.Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w ŁosiuPowrót

UWAGA !!!!!
Proszę uwzględnić wyja¶nienia do SIWZ

ci±g dalszy zał±czników do przetargu na: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu

Data publikacji: 2010-07-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 134973,79
Cena najdrozszej: 174955,30


Ogłoszenie powi±zane:
Ogłoszenie nr 198673-2010 z dnia 2010-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropa
Na przedmiot zamówienia składa się rozbudowa budynku remizy OSP w Łosiu Zakres Robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe, rozbiórki. 2. Roboty ziemne - 33,38 m3. 3. Fundamenty - 25,22 m3. 4. Roboty żelbetowe:...
Termin składania ofert: 2010-08-10
________________________________________
Ropa: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu.
Numer ogłoszenia: 256530 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi±zkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198673 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Administracja samorz±dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Łosiu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Okre¶lenie przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się rozbudowa budynku remizy OSP w Łosiu Zakres Robót obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe, rozbiórki. 2. Roboty ziemne - 33,38 m3. 3. Fundamenty - 25,22 m3. 4. Roboty żelbetowe: słupy, belki, wieńce - 5,43 m3, schody, spoczniki - 23,42 m2. 5. Konstrukcja drewniana i pokrycie dachu blach± trapezow± - 42,6 m2 6. Okładziny sufitu płyt± gipsowo - kartonow± - 26,99 m2. 7. Barierki - 7,2 m2. 8. Stolarka i ¶lusarka - 66,72 m2. 9. Posadzki, okładziny schodów - 49,62 m2 . 10. Tynki i malowanie - 163,26 m2. 11. Przełożenie przył±cza gazowego. 12. Przekładka instalacji sanitarnej. 13. Instalacja elektryczna...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.28.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Bogdan Romanek, Os. 1000-lecia 4B/12, 33-340 Stary S±cz, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa warto¶ć zamówienia (bez VAT): 123569,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZˇ I NAJWYŻSZˇ CENˇ
• Cena wybranej oferty: 134973,79
• Oferta z najniższ± cen±: 134973,79 / Oferta z najwyższ± cen±: 174955,30
• Waluta: PLN.
Plik do pobrania: rzut więĽby dachowej.pdf
Plik do pobrania: SST_OSP_úosie-klatka..pdf
Plik do pobrania: STRONA proj.doc.pdf
Plik do pobrania: zagospodarowanie.pdf
Plik do pobrania: zestaw okienny.pdf
Plik do pobrania: wyjasnienia do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl