Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Roboty drogowe - odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. CPV 661130Powrót

Uwaga !!!!!
Proszę uwzględnić zamieszczone poniżej wyjaśnienia do SIWZ (odpowiedzi na pytania)

Ropa: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Roboty drogowe - odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. CPV 66113000-5 Okres kredytowania ustala się na: sierpień 2010 - listopad 2013 roku.
Numer ogłoszenia: 175766 - 2010; data zamieszczenia: 21.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Roboty drogowe - odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. CPV 66113000-5 Okres kredytowania ustala się na: sierpień 2010 - listopad 2013 roku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Roboty drogowe - odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie. CPV 66113000-5 Okres kredytowania ustala się na: sierpień 2010 - listopad 2013 roku. - Karencja w spłacie rat kapitałowych 4 miesiące. - Spłata kapitału do 30.11.2013 roku (spłata w ratach miesięcznych). - Raty kapitałowe równe. - Termin płatności pierwszej raty kapitałowej 30.01.2011 r. - Termin spłaty raty odsetkowej : do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który zostały naliczone. - Raty płatne w okresach miesięcznych do 30 dnia każdego miesiąca - Wysokość rat : 35 rat w kwocie 4 000,00 zł. - Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu - Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy skorygowaną przez marżę banku. - Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego - wypłata w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 roku. - Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. - Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. - Prowizja będzie płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od podpisania umowy, z tym że zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie przez Wykonawców prowizji przygotowawczej od kwoty kredytu jeden raz. - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. - CPV 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga złożenia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do siwz.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, pokój nr 1 - sekretariat - II piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2010-06-21

Ropa, dnia 24.06.2010 roku
Gmina Ropa

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD 341/9 /2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 zł,
z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. ”Roboty drogowe – odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie”. CPV 66113000-5.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 140.000,00 zł,
z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. ”Roboty drogowe – odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie”. CPV 66113000-5

1. Pytanie
Czy do celów wyliczenia ceny oferty przyjmuje się stawkę WIBOR 1M „z dnia 25.06.2010 roku” (pkt. 12 SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny”), czy stawkę WIBOR 1M „na dzień 25.06.2010 r.” („OFERTA” Załącznik nr 1 do SIWZ) ?

Odpowiedź
Do celów wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M „na dzień 25.06.2010 r.” („OFERTA” - Załącznik nr 1 do SIWZ).

2. Pytanie
Prosimy o podanie daty wypłaty kredytu, którą należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty.

Odpowiedź
Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty kredytu na dzień 31 sierpnia 2010 r.

Wójt

(-) Jan Morańda


Plik do pobrania: SIWZ_-_kredyt_do_I_promesy_2010_-_SRL.doc
Plik do pobrania: Rb-27S.pdf
Plik do pobrania: Rb-28S.pdf
Plik do pobrania: Rb-N.pdf
Plik do pobrania: Rb-NDS.pdf
Plik do pobrania: Rb-Z_Rb-NDS.pdf
Plik do pobrania: Rb-27S_1.pdf
Plik do pobrania: Rb-28S_1.pdf
Plik do pobrania: Rb-N_1.pdf
Plik do pobrania: Rb-NDS_1.pdf
Plik do pobrania: Rb-Z_1.pdf
Plik do pobrania: Budzet_2010.pdf
Plik do pobrania: budzet_zal_nr_9.pdf
Plik do pobrania: budzet_zal_nr_10.pdf
Plik do pobrania: budzet_zal_nr4.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl