Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej przy Zespole Szkół nr 1 w m. ZembrzycePowrót

Zembrzyce: Remont boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej przy Zespole Szkół nr 1 w m. Zembrzyce
Numer ogłoszenia: 146331 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej przy Zespole Szkół nr 1 w m. Zembrzyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej przy Zespole Szkół nr 1 w m. Zembrzyce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu płyty boiska poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3,0 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej oraz warstwy gr. 1,2 cm nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym wraz z robotami przygotowawczymi i wykończeniowymi. Zakres obejmuje wykonanie następujących robót : a) roboty przygotowawcze : - roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych, - mechaniczne ciecie nawierzchni bitumicznej, - ręczne rozebranie nawierzchni mineralno - bitumicznych, - odwóz materiału z rozbiórki - transport sam. samowyładowawczym przy mechanicznym załadunku na odl. 1,0 km, - dostawa i montaż obrzeży prefabrykowanych betonowych 100x30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej, - dostawa montaż korytek ściekowych prefabrykowanych, betonowych 50x40x12 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową, - wykonanie ław fundamentowych pod stojaki urządzeń boiska, b) roboty ziemne : - wykopy oraz przekopy wykonane ręcznie w gr. kat IV z transportem urobku taczkami na odkład i odległość do 10,0 m (wykopy pod fundamenty stojaków wyposażenia boisk, rowki pod obrzeża i odwodnienie prefabrykowane), c) nawierzchnia : - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni pod warstwę wyrównawczą, - skropienie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą emulsją asfaltową, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, warstwa wyrównawcza gr. 3 cm (na płycie boiska) i gr. 4,2 cm (na dojściach), po uwałowaniu, - wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr 1,2 cm w kolorze czerwonym (płyta boiska) w ilości 495,000 m2, d) roboty wykończeniowe i uzupełniające : - dostawa i montaż kompletnych tulei do słupków siatki, słupków, regulowanej siatki do gier w siatkę, tenisa ziemnego i kometkę, - malowanie linii boisk..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)Wypełniony Druk oferty - stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) Kosztorys(-y) ofertowy (-e) opracowany (-e) metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). c) projekt umowy (PODPISANY) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce. Odpłatność za specyfikację w wersji papierowej wynosi 30 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2010 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14 do dnia 24.06.2010 r. do godz. 11:00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data publikacji: 2010-06-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 88.839,52 zł brutto
Cena najdrozszej: 147.345,37 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Remont boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej przy
Zespole Szkół nr 1 w m. Zembrzyce”

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę TRECOURT Paweł Bartusiak Dłusko Gryfińskie 27, 74-110 Banie.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Oferta nr 01 – TRECOURT Paweł Bartusiak Dłusko Gryfińskie 27, 74-110 Banie przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 02 – Speed Sport Sp. z o.o. ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa

Oferta nr 03 – F.H.U. KOŚMIDER Kośmider Stanisław Ul. Słoneczna 24 b, 34-700 Rabka Zdrój

Oferta nr 04 - SPORTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin

Oferta nr 05 - „MONOBET” Marian Andrzejewski Ul. Dojazdowa 9, 43-100 Tychy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100,00 100,00
02 71,22 71,22
03 80,04 80,04
04 60,29 60,29
05 88,57 88,57


Termin podpisania umowy ustala się na dzień 08.07.2010 r. w siedzibie zamawiającego.Zembrzyce 01.07.2010 r.

Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: projekt zagodpodarowania terenu.PDF
Plik do pobrania: przekroje cz A-A.PDF
Plik do pobrania: przekroje cz B-B.PDF
Plik do pobrania: schemat linii boisk.PDF
Plik do pobrania: Wydruk przedmiaru Remont BOISKA w m. Zembrzyce.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl