Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013)Powrót

UWAGA!!! Proszę uwzględnić wyjaśnienia do SIWZ


Ropa: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013)
Numer ogłoszenia: 144054 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: Lp. Elementy sztuk 1. Komputery wraz z oprogramowaniem 6 2. Drukarka laserowa 1 3. Swich sieciowy 1 4. Telefaks 1 5. Drukarka kolorowa 1 Komputery wraz z oprogramowaniem - 6 sztuk Komputer stacjonarny o parametrach nie gorszych niż: - Procesor: minumum cztery rdzenie 2,5 GHZ; 4 MB pamięci podręcznej cache - Pamięć: 3 GB DDR 1333MHZ z możliwością rozbudowy do 8GB - dysk twardy: 320 GB SATA 7200obr. NCQ - Obudowa: typu micro tower wyposażona co najmniej w 2 kieszenie zewnętrzne typu 5,25 - zasilacz: maks. 320W PFC ze sprawnością powyżej 80% - karta graficzna GF GT220 lub równoważna, zainstalowana pamięć 1024 MB DDR2, szyna pamięci 128-bitowa, obsługa DirectX 10 oraz OpenGL 3.1 złącze PCI-e x16, złącza: D-SUB, DVI, HDMI - nagrywarka DVD +/- RW - Płyta główna: Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, minimum 4 banki pamięci z możliwością rozbudowy pamięci do 8GB (2 banki pamięci muszą pozostawać wolne); gniazda (minimum): 2 gniazda PCI; 1 gniazdo PCI-Ex1; 1 gniazdo PCI-Ex16 pełnej wysokości; porty: PS2 (klawiatura, mysz), RJ-45, minimum 8 portów USB - złącza: D-SUB, DVI (lub zamiennie Display Port) - Certyfikat CE (dołączyć do oferty), certyfikat ISO 9001:2001 oraz ISO 14001 producenta sprzętu (dołączyć do oferty) - System operacyjny: MS Windows 7 Professional - gwarancja: producenta 36 miesięcy NBD w miejscu instalacji sprzętu - dodatkowe informacje: Zamawiający wymaga aby producent udostępniał na swojej stronie dostęp do darmowych aktualizacji sterowników oraz oprogramowania dla komponentów komputera identyfikowanych na podstawie podanego numeru seryjnego jednostki centralnej Monitor LCD - sztuk 6 producenta komputera, o parametrach nie gorszych niż: - przekątna ekranu minimum: 21,5 - zalecana rozdzielczość: 1920*1080 pikseli - kontrast: 1000:1 - kąty widzenia (pionowy/poziomy): 160/160 stopni - jasność: minimum 250 cd/m2 - złącza: D-Sub, DVI - certyfikaty: TCO 03, TUV, CE, - gwarancja producenta 36 miesięcy Oprogramowanie: 5 pakietów Oficce 2007 OEM PL wersja Basic, 1 pakiet Oficce 2007 OEM PL wersja Small Business Wszystkie zestawy wyposażone w klawiaturę, mysz oraz przewody niezbędne do podłączenia i uruchomienia. Drukarka laserowa - sztuk 1 drukarka monochromatyczna laserowa Ilość kaset z tonerem 1 Rodzaje kaset z tonerem czarny Szybkość druku w czerni min. 23 str./min Druk dwustronny ręczny Wydajność min. 8000 str./mies. Maksymalny format papieru A4 Ilość pamięci min. RAM 2 MB Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows XP MS Windows 2000 MS Windows VISTA Mac OS Xv10.4.0 lub nowszy Gwarancja min. 12 miesięcy. Swich sieciowy - sztuk 1 Architektura sieci LAN FastEthernet Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) 8 szt. Obsługiwane protokoły i standardy Auto MDI/MDI-X half/full IEEE 802.3 - 10BaseT IEEE 802.3u - 100BaseTX IEEE 802.3x - Flow Control Warstwa przełączania 2 Typ obudowy DESKTOP Wyposażenie standardowe zasilacz Gwarancja min. 12 miesięcy Telefaks- sztuk 1 Faks/telefon bezprzewodowy/kopiarka/automat zgłoszeniowy Dodatkowa słuchawka bezprzewodowa Możliwość współpracy z dodatkowymi słuchawkami DECT Szybkie skanowanie do pamięci Możliwość rozmowy interkomowej pomiędzy słuchawkami oraz słuchawką i telefaksem Tryb korekcji błędów (ECM) Książka telefoniczna Podajnik dokumentów na min. 10 stron Kolorowy podświetlany wyświetlacz LCD w słuchawce DECT Podświetlana klawiatura w słuchawce DECT Komunikaty na wyświetlaczu LCD, opisy na obudowie i wydruki raportów w języku polskim Przycisk nawigacyjny ułatwiający dostęp do funkcji telefaksu oraz książki telefonicznej Elektroniczna regulacja głośności słuchawki, głośnika i dzwonka Gwarancja min. 12 miesięcy. Drukarka kolorowa - sztuk 1 Podstawowe funkcje urządzenia Drukarka Skaner Kopiarka Technologia druku atramentowa Maks. rozmiar nośnika A4 Minimalna szybkość druku (mono) 30str./min. Druk w kolorze Tak Pojemność podajnika dokumentów min. 60 szt. Pojemność tacy odbiorczej min. 50 szt. Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Mac OS Xv10.4.0 lub nowszy Typ skanera kolorowy Złącze zewnętrzne USB 2.0 Port wydruków bezpośrednich 1 x RJ45 (karta sieciowa 10/100) Bezprzewodowa sieć 802.11g (WiFi) Bluetooth Gwarancja min. 12 miesięcy. Uwaga!!! Użyte w opisie przedmiotu zamówienia wymagania stanowią minimalne wymagania co do jakości i parametrów sprzętu objętego dostawą. Zamawiający dopuszcza sprzęt o innej porównywalnej bądź wyższej konfiguracji..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.21.00-5, 30.12.14.10-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2. Wypełniony i podpisany formularz wyceny przedmiotu zamówienia - wg załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Zaakceptowany wzór umowy wg załącznika Nr 4 do SIWZ,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia 2.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w specyfikacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń; b) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 2.3. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji zamówienia; d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych. b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 38 - 312 Ropa tel. (018) 353-06-11, fax. (018) 353-06-11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2010 godzina 11:30, miejsce: miejsce: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733,pokój nr 1 (Sekretariat - II piętro)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt

(-) Jan Morańda

Data publikacji: 2010-05-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 26.227,56 (brutto)
Cena najdrozszej: 26.227,56 (brutto)


Znak sprawy: ZPD 341/8/2010 Ropa, dnia 15.06.2010r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu Remont i wyposażenie domu ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce (projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013)

Wójt Gminy Ropa, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, jako najkorzystniejszą uznano ofertę COMPUTER PLUS KRAKÓW S.A., ul. Krowoderskich Zuchów 14, 31-275 Kraków – która spełnia warunki w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za jedyne kryterium „cena”.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, może być zawarta nie wcześniej niż w dniu 22.06. 2010 r.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w w/w postępowaniu zostali odrzuceni Wykonawcy:

1.REGNATOR Dariusz Rozlach, ul. Zaparkowa 14/23, 42-400 Zawiercie. Oferta została odrzucona ze względu na: Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał okresu gwarancji producenta na komputery i monitory 36 miesięcy (rozdział II "przedmiot zamówienia" SIWZ). Wykonawca w swojej ofercie udzielił gwarancji jakości na okres 24 miesięcy. W związku z powyższym zaoferowany przez Wykonawcę asortyment nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ. Ponadto oferent nie złożył zaakceptowanego wzoru umowy, o którym mowa w rozdz. V, ust. II SIWZ Zamawiający odstąpił jednak od wezwania do uzupełnienia brakującego dokumentu, ze względu na to, że oferta i tak podlega odrzuceniu (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).
2.Dev.net Dominik Dygoń, ul. Ogrodowa 2, 38-312 Gorlice. Oferta została odrzucona ze względu na: Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał okresu gwarancji producenta na komputery i monitory 36 miesięcy (rozdział II "przedmiot zamówienia" SIWZ). Wykonawca w swojej ofercie udzielił gwarancji jakości na okres 12 miesięcy. W związku z powyższym zaoferowany przez Wykonawcę asortyment nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ.
Plik do pobrania: SIWZ_-_sprzet_komputerowy__2010.doc
Plik do pobrania: wyjasnienie_tresci_siwz.doc
Plik do pobrania: Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA - komputery - 2010.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl