Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie RopaPowrót


Ropa: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa
Numer ogłoszenia: 139224 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się budowa trzech placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa, w miejscowościach: Ropa i Łosie. 1) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie Zakres Robót obejmuje: - roboty wstępne: oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, plantowanie terenu - 0,5 ha, - drenaż terenu: studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 5 szt ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 80 mm) - 30m, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 100 - 125 mm) - 85m, rury z PCW kielichowe (ø 150 mm) - 83,5m - nawierzchnie: obrzeża syntetyczne - 180,0 m warstwy odsączające - 290 m2, podbudowy betonowe - 290 m2, wykładziny z płyt syntetycznych - 290 m2, wykonanie trawników parkowych - 0,021 ha modelowanie terenu - 214 m2 - wykonanie elementów typu: ławki, kosze na śmieci, oraz sadzenie drzew i krzewów, - montaż urządzeń do zabawy, - oświetlenie: wykopy pod kable - 106,0 m przewody w rurach PVC - 115,0 m, słupy oświetleniowe - 3 szt. 2) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie Zakres Robót obejmuje: - roboty wstępne: oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, plantowanie terenu - 0,24 ha, - drenaż terenu: studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych - 5 szt studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 1 szt ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 80 mm) - 35m, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 100 - 125 mm) - 85m, rury z PCW kielichowe (ø 150 mm) - 73m - nawierzchnie: obrzeża syntetyczne - 90,0 m warstwy odsączające - 170 m2, podbudowy betonowe - 170 m2, wykładziny z płyt syntetycznych - 170 m2, wykonanie trawników parkowych - 0,007 ha modelowanie terenu - 70 m2 - wykonanie elementów typu: ławki, kosze na śmieci, oraz sadzenie drzew i krzewów, - montaż urządzeń do zabawy, - oświetlenie: wykopy pod kable - 108,0 m przewody w rurach PVC - 115,0 m, słupy oświetleniowe - 3 szt. 3) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łosiu Zakres Robót obejmuje: - roboty wstępne: oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, plantowanie terenu - 0,026 ha, - drenaż terenu: studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych - 3 szt studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 1 szt ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 80 mm) - 10m, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 100 - 125 mm) - 40m, rury z PCW kielichowe (ø 150 mm) - 66m, - nawierzchnie: obrzeża syntetyczne - 150,0 m warstwy odsączające - 172,2 m2, podbudowy betonowe - 172,2 m2, wykładziny z płyt syntetycznych - 172,2 m2, wykonanie trawników parkowych - 0,021 ha modelowanie terenu - 214 m2 - wykonanie elementów typu: ławki, kosze na śmieci, oraz sadzenie drzew i krzewów, - montaż urządzeń do zabawy, - oświetlenie: wykopy pod kable - 70,0 m przewody w rurach PVC - 82,0 m, słupy oświetleniowe - 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 - przedmiary robót dla poszczególnych zadań..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp - na zasadzie: spełnia/ nie spełnia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp - na zasadzie: spełnia/ nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp - na zasadzie: spełnia/ nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp - na zasadzie: spełnia/ nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp - na zasadzie: spełnia/ nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2. Wypełniony i podpisany formularz kosztorysu ofertowego - wg załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Zaakceptowany wzór umowy wg załącznika Nr 6 do SIWZ,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a.1. klęski żywiołowe; a.2. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 00 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi a.3. niewypały i niewybuchy a.4. wykopaliska archeologiczne a.5. odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, itp.) a.6. odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezidentyfikowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.). b.Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: b.1. przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień. b.2. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń. c. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiału na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w specyfikacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń; b) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, f) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezidentyfikowanych obiektów budowlanych (fundamenty , ściany szczelne) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3. Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy; c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez wykonawcę osobiście. d) Zmiany osób do nadzorowania robót. 4. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji zamówienia; d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38 - 312 Ropa 733, pok. nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ropa, 38 - 312 Ropa 733, pok. nr 3 - Sekretariat (II piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2010-05-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 569534,44
Cena najdrozszej: 569534,44


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 139224-2010 z dnia 2010-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropa
Na przedmiot zamówienia składa się budowa trzech placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa, w miejscowościach: Ropa i Łosie. 1) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie Zakres Robót obejmuje: - roboty...
Termin składania ofert: 2010-06-09
________________________________________
Ropa: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa
Numer ogłoszenia: 257830 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139224 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się budowa trzech placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Ropa, w miejscowościach: Ropa i Łosie. 1) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie Zakres Robót obejmuje: - roboty wstępne: oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, plantowanie terenu - 0,5 ha, - drenaż terenu: studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 5 szt ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 80 mm) - 30m, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 100 - 125 mm) - 85m, rury z PCW kielichowe (ø 150 mm) - 83,5m - nawierzchnie: obrzeża syntetyczne - 180,0 m warstwy odsączające - 290 m2, podbudowy betonowe - 290 m2, wykładziny z płyt syntetycznych - 290 m2, wykonanie trawników parkowych - 0,021 ha modelowanie terenu - 214 m2 - wykonanie elementów typu: ławki, kosze na śmieci, oraz sadzenie drzew i krzewów, - montaż urządzeń do zabawy, - oświetlenie: wykopy pod kable - 106,0 m przewody w rurach PVC - 115,0 m, słupy oświetleniowe - 3 szt. 2) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie Zakres Robót obejmuje: - roboty wstępne: oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, plantowanie terenu - 0,24 ha, - drenaż terenu: studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych - 5 szt studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 1 szt ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 80 mm) - 35m, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 100 - 125 mm) - 85m, rury z PCW kielichowe (ø 150 mm) - 73m - nawierzchnie: obrzeża syntetyczne - 90,0 m warstwy odsączające - 170 m2, podbudowy betonowe - 170 m2, wykładziny z płyt syntetycznych - 170 m2, wykonanie trawników parkowych - 0,007 ha modelowanie terenu - 70 m2 - wykonanie elementów typu: ławki, kosze na śmieci, oraz sadzenie drzew i krzewów, - montaż urządzeń do zabawy, - oświetlenie: wykopy pod kable - 108,0 m przewody w rurach PVC - 115,0 m, słupy oświetleniowe - 3 szt. 3) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łosiu Zakres Robót obejmuje: - roboty wstępne: oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, plantowanie terenu - 0,026 ha, - drenaż terenu: studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych - 3 szt studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 1 szt ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 80 mm) - 10m, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych (ø 100 - 125 mm) - 40m, rury z PCW kielichowe (ø 150 mm) - 66m, - nawierzchnie: obrzeża syntetyczne - 150,0 m warstwy odsączające - 172,2 m2, podbudowy betonowe - 172,2 m2, wykładziny z płyt syntetycznych - 172,2 m2, wykonanie trawników parkowych - 0,021 ha modelowanie terenu - 214 m2 - wykonanie elementów typu: ławki, kosze na śmieci, oraz sadzenie drzew i krzewów, - montaż urządzeń do zabawy, - oświetlenie: wykopy pod kable - 70,0 m przewody w rurach PVC - 82,0 m, słupy oświetleniowe - 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 - przedmiary robót dla poszczególnych zadań...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.45.21.42-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KATRINA Katarzyna Zięba, ul. Nowospacerowa 26, 26-600 RADOM, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 607753,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 569534,44
• Oferta z najniższą ceną: 569534,44 / Oferta z najwyższą ceną: 569534,44
• Waluta: PLN.
Plik do pobrania: SIWZ-_PLACE_ZABAW.doc
Plik do pobrania: Prezentacja.ppt
Plik do pobrania: Ropa plac zabaw SP 1.pdf
Plik do pobrania: bioz1.doc
Plik do pobrania: Place zabaw Szk podst 1Ropa opis.doc
Plik do pobrania: Plan zagosp szk podst 1Ropa.doc
Plik do pobrania: SP_1 Ropa_KD_opis.pdf
Plik do pobrania: SP_1 Ropa_plan.pdf
Plik do pobrania: SP_1 Ropa_profil.pdf
Plik do pobrania: Ropa plac zabaw SP 1.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl