Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa drogi gminnej Nr 301070W WITKOWO - KIEŁBOWOPowrót

Przebudowa drogi gminnej Nr 301070W WITKOWO - KIEŁBOWO od km 0+000 do km 1+595 o długości 1595 mb

W ramach przebudowy przewidziano miedzy innymi: karczowanie drzew, pni i krzaków, wykonanie lokalnego poszerzenia podbudowy (wg wykazu poszerzeń), wykonanie warstwy odsączającej z piasku, nawiezienie pospółki na poszerzenia i podniesienie niwelety drogi na skrzyżowaniu z linia kolejowa, wykonanie podbudowy - stabilizacji gruntu cementem, budowę dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, budowę odwodnienia (przepusty pod zjazdami, odnowienie rowów), umocnienia poboczy i zjazdów pospółką, oznakowanie drogi znakami pionowymi..
Długość drogi do przebudowy – 1595 mb.

Szczegółowy opis robót został zawarty w Opisie technicznym do projektu na przebudowę, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz rysunkach, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV –45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Data publikacji: 2010-05-21


Plik do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Plik do pobrania: SIWZ WITKOWO-KIEŁBOWO.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 - Oferta wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2A do kosztorysu ofertowego.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3.1 - Oswiadczenie o spełnieniu warunków.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3.2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 5 - Informacja o wykonawcy.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 6 - Wykaz robót.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 8 - Wykaz sprzętu.doc
Plik do pobrania: Załącznik Nr 9 - Wyciąg z dokumentacji technicznej.pdf
Plik do pobrania: Załącznik Nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.rar
Plik do pobrania: Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl