Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. OSP Śleszowice, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.PowrótZembrzyce: Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. OSP Śleszowice, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej.
Numer ogłoszenia: 120092 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. OSP Śleszowice, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj: OSP Śleszowice, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej. Parametry funkcjonalno-techniczne zamawianego samochodu : a)rok produkcji nie starszy niż 1983 r. b) sprawny technicznie , bezwypadkowy c) aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie kraju, d) silnik DIESEL o mocy minimum 200 KM, silnik musi być chłodzony cieczą, e) barwa nadwozia czerwona - RAL 3000 czerwień sygnałowa, f) przebieg nie więcej niż 17.000 km g) rodzaj napędu 4x4 z blokadą tylnego mostu, h) samochód musi posiadać co najmniej jedno zwijadło szybkiego natarcia z linią szybkiego natarcia o długości minimum 60 m, i) samochód musi posiadać działko wodno pionowe montowane na zabudowie samochodu, sterowanie działa musi odbywać się za pomocą pulpitu umieszczonego przy działku, j) samochód musi posiadać manualną skrzynię biegów co najmniej 5 biegową, k)samochód musi posiadać jednomodułową kabinę załogi, o ilość miejsc siedzących razem z kierowcą 8, l) zbiornik na wodę o pojemności od 2800 litrów do 3200 litrów, m) wymiary zewnętrzne pojazdu : - maksymalna długość (m) - 7,20 m - maksymalna wysokość (m) - 2,94 m n) masa własna pojazdu nie większa nic 7900 kg, o)dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż: 14 000 kg, p) samochód musi posiadać autopompę dwustopniową o wydajności co najmniej 2800 l/min z wysokim ciśnieniem , zamontowaną w tylnej zabudowie samochodu, uruchamianie i wyłączenie autopompy musi być możliwe ze szafki sterowniczej autopompy, r) zaczep do holowania przyczepy, s) układ kierowniczy ze wspomaganiem, t) na dachu pojazdu znajdują się uchwyty do mocowania drabiny pożarniczej, bosaków..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

* próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony Druk oferty - stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) projekt umowy (PODPISANY) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c) pełną dokumentację fotograficzną z każdej strony oferowanego samochodu oraz dachu zabudowy - łącznie 5 zdjęć. d) kserokopie karty pojazdu oraz dowód rejestracyjny. W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, aktualne badanie techniczne oraz tłumaczenie dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce. Odpłatność za specyfikację w wersji papierowej wynosi 30 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2010 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14 do dnia 07.05.2010 r. do godz. 11:00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data publikacji: 2010-04-29

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: netto 69.158,88 zł +7% VAT tj. brutto 74.000,00 z
Cena najdrozszej: netto 69.158,88 zł +7% VAT tj. brutto 74.000,00 z


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. OSP Śleszowice, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej”.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

F.H.U. PROFIS Robert Janczy Tymbark 396, 34-650 Tymbark za cenę netto 69.158,88 zł +7% VAT tj. brutto 74.000,00 zł.


Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił jedyną ofertę spełniającą wymogi Zamawiającego niniejszym przetargu.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :


Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100,00 100,00


Ponadto inne firmy nie złożyły ofert w niniejszym postępowaniu.

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 12.05.2010 r. w siedzibie Zamawiającego.


Zembrzyce 10.05.2010 r.


Plik do pobrania: dostawa samochodu strazackiego dla OSP Śleszowice.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl