Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Pod Sale w Tarnawie Dolnej i Do Jurkowskiej w Tarnawie DolnePowrót

Zembrzyce: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Pod Sale w Tarnawie Dolnej i Do Jurkowskiej w Tarnawie Dolnej.
Numer ogłoszenia: 83595 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Pod Sale w Tarnawie Dolnej i Do Jurkowskiej w Tarnawie Dolnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części : Część nr 1 Remont drogi Pod Sale w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace : a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim w ilości 0,254 km, b) podbudowa i nawierzchnia poboczy km. 0+043 - 0+133 - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne, grunt kategorii I-IV w ilości 180,00 m2 - podbudowy z kruszyw, pospółka , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm w ilości 180,00 m2 - podbudowy z kruszyw, pospółka , warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości w ilości 180,00 m2 - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna , po zagęszczeniu 15 cm w ilości 180,00 m2 c) nawierzchnie - oczyszczenie nawierzchni drogowych , mechaniczne, nawierzchnia z bitumu jezdnia i zjazdy w ilości 567,00 m2 - skropienie nawierzchnia emulsją asfaltową szybkorozpadowa pod warstwę wiążącą jezdnia i zjazdy w ilości 567,00 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm - po uwałowaniu jezdnia i zjazdy w ilości 567,00 m2 - skropienie nawierzchnia emulsją asfaltową szybkorozpadowa pod warstwę ścieralną jezdnia i zjazdy w ilości 567,00 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych, warstwa smołowa ścieralna, grubości 3 cm, po uwałowaniu jezdnia i zjazdy w ilości 567,00 m2 d) odwodnienie korpusu drogi - rozbiórka elementów, betonowych, umocnienia skarpy rowu, płyty JUMBO, materiał do ponownego wbudowania w ilości 0,720 m3 - umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (płyty z odzysku) w ilości 6,000 m2 - umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi, płyty ażurowe 600x400x100 w ilości 24,000 m2 e) roboty wykończeniowe - oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm w ilości 164,000 m - uzupełnienie poboczy niesortem gr. 0,31 mm- warstwa gr. 7 cm uzupełnienie poboczy w ilości 164,000 m2 - uzupełnienie poboczy niesortem gr. 0.31 mm, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy uzupełnienie poboczy dodatek za 1 cm w ilości 164,000 m2 Część nr 2 Remont drogi Do Jurkowskiej w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace: a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim w ilości 0,320 km, - roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm w ilości 1,100 m3 b) roboty ziemne - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km w ilości 60,500 m3 c) nawierzchnie - oczyszczenie nawierzchni drogowych , mechaniczne, nawierzchnia z bitumu jezdnia i zjazdy w ilości 967,928 m2 - skropienie nawierzchnia emulsją asfaltową szybkorozpadowa pod warstwę wiążącą jezdnia i zjazdy w ilości 967,928 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm - po uwałowaniu jezdnia i zjazdy w ilości 967,928 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych , warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy w ilości 967,928 m2 - ławy po krawężniki , betonowa zwykła 0,03m3/mb w ilości 0,600 m3 - krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na uprzednio przygotowanej ławie betonowej 0,03m3/mb w ilości 20,000 m d) odwodnienie korpusu drogi - rozbiórka elementów, betonowych, korytka ściekowe i odwodnienie liniowe z elem. bet. pref. w ilości 5,490 m3 - umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami betonowymi 50x50x60 cm), osadzenie elementów, na ławie z pospółki korytka ściekowe w ilości 130,000 m - umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami betonowymi 50x50x15 cm), osadzenie elementów, na ławie betonowej korytka 50x50x15 w ilości 11,000 m - wykonanie odwodnienia liniowego elementami prefabrykowanymi (korytkami betonowymi 50x38x21 cm), osadzenie elementów, na ławie betonowej korytka betonowe pref. 50x38x21 w ilości 13,500 m - przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe fi 50 cm w ilości 10,000 m - przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur fi 50 cm w ilości 4,000 m e) roboty wykończeniowe - oczyszczanie korytek ściekowych rowu z namułu, namułu 30 cm w ilości 173,000 m - kraty stałe stalowe, odwodnienie liniowe poprzeczne, o powierzchni do 1 m2 w ilości 5,400 m2 - uzupełnienie poboczy niesortem 0-31 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm w ilości 198,000 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. - zawarte w Druku oferta.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony Druk oferty - stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) Kosztorys(-y) ofertowy (-e) opracowany (-e) metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). c) projekt umowy (PODPISANY) wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce. Cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej wynosi 30 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2010 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14 do dnia 29.04.2010 r. do godz. 1100..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przewiduje się dofinansowanie zamówienia w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:Odnowa i rozwój wsi, wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Podbabiogórze..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi Pod Sale w Tarnawie Dolnej.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Pod Sale w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace : a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim w ilości 0,254 km, b) podbudowa i nawierzchnia poboczy km. 0+043 - 0+133 - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne, grunt kategorii I-IV w ilości 180,00 m2 - podbudowy z kruszyw, pospółka , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm w ilości 180,00 m2 - podbudowy z kruszyw, pospółka , warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości w ilości 180,00 m2 - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna , po zagęszczeniu 15 cm w ilości 180,00 m2 c) nawierzchnie - oczyszczenie nawierzchni drogowych , mechaniczne, nawierzchnia z bitumu jezdnia i zjazdy w ilości 567,00 m2 - skropienie nawierzchnia emulsją asfaltową szybkorozpadowa pod warstwę wiążącą jezdnia i zjazdy w ilości 567,00 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm - po uwałowaniu jezdnia i zjazdy w ilości 567,00 m2 - skropienie nawierzchnia emulsją asfaltową szybkorozpadowa pod warstwę ścieralną jezdnia i zjazdy w ilości 567,00 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych, warstwa smołowa ścieralna, grubości 3 cm, po uwałowaniu jezdnia i zjazdy w ilości 567,00 m2 d) odwodnienie korpusu drogi - rozbiórka elementów, betonowych, umocnienia skarpy rowu, płyty JUMBO, materiał do ponownego wbudowania w ilości 0,720 m3 - umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (płyty z odzysku) w ilości 6,000 m2 - umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi, płyty ażurowe 600x400x100 w ilości 24,000 m2 e) roboty wykończeniowe - oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm w ilości 164,000 m - uzupełnienie poboczy niesortem gr. 0,31 mm- warstwa gr. 7 cm uzupełnienie poboczy w ilości 164,000 m2 - uzupełnienie poboczy niesortem gr. 0.31 mm, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy uzupełnienie poboczy dodatek za 1 cm w ilości 164,000 m2.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2010.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi Do Jurkowskiej w Tarnawie Dolnej.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Do Jurkowskiej w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace: a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim w ilości 0,320 km, - roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm w ilości 1,100 m3 b) roboty ziemne - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km w ilości 60,500 m3 c) nawierzchnie - oczyszczenie nawierzchni drogowych , mechaniczne, nawierzchnia z bitumu jezdnia i zjazdy w ilości 967,928 m2 - skropienie nawierzchnia emulsją asfaltową szybkorozpadowa pod warstwę wiążącą jezdnia i zjazdy w ilości 967,928 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm - po uwałowaniu jezdnia i zjazdy w ilości 967,928 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych , warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy w ilości 967,928 m2 - ławy po krawężniki , betonowa zwykła 0,03m3/mb w ilości 0,600 m3 - krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na uprzednio przygotowanej ławie betonowej 0,03m3/mb w ilości 20,000 m d) odwodnienie korpusu drogi - rozbiórka elementów, betonowych, korytka ściekowe i odwodnienie liniowe z elem. bet. pref. w ilości 5,490 m3 - umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami betonowymi 50x50x60 cm), osadzenie elementów, na ławie z pospółki korytka ściekowe w ilości 130,000 m - umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami betonowymi 50x50x15 cm), osadzenie elementów, na ławie betonowej korytka 50x50x15 w ilości 11,000 m - wykonanie odwodnienia liniowego elementami prefabrykowanymi (korytkami betonowymi 50x38x21 cm), osadzenie elementów, na ławie betonowej korytka betonowe pref. 50x38x21 w ilości 13,500 m - przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe fi 50 cm w ilości 10,000 m - przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur fi 50 cm w ilości 4,000 m e) roboty wykończeniowe - oczyszczanie korytek ściekowych rowu z namułu, namułu 30 cm w ilości 173,000 m - kraty stałe stalowe, odwodnienie liniowe poprzeczne, o powierzchni do 1 m2 w ilości 5,400 m2 - uzupełnienie poboczy niesortem 0-31 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm w ilości 198,000 m2.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2010.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Data publikacji: 2010-04-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: jak niżej
Cena najdrozszej: jak niżej


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : „Pod Sale” w Tarnawie Dolnej i Do Jurkowskiej w Tarnawie Dolnej – oznaczenie sprawy ZP/RB/1/2010.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Część 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę netto 41.644,04 zł +22% VAT tj. brutto 50.805,73 zł.

Część 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę netto 58.292,76 zł +22% VAT tj. brutto 71.117,17 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił jedyną ofertę spełniającą wymogi zamawiającego niniejszym przetargu na wszystkich 2 częściach.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Część 1

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100,00 100,00

Część 2

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100,00 100,00

Ponadto inne firmy nie złożyły ofert w niniejszym postępowaniu.

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 07.05.2010 r. w siedzibie Zamawiającego.


Zembrzyce 05.05.2010 r.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: przedmiar Do Jurkowskiej0001.PDF
Plik do pobrania: przedmiar Pod Sale0001.PDF
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl