Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim, Gmina Czernica. Etap I km 0+000 - 0+600Powrót

Czernica: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim, Gmina Czernica. Etap I km 0+000 - 0+600
Numer ogłoszenia: 65385 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica , ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3180177 w. 26, faks 071 3180124.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim, Gmina Czernica. Etap I km 0+000 - 0+600.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.1. Roboty przygotowawcze: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych b) Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich c) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej d) Rozebranie drogi z płyt żelbetowych pełnych 1.2. Roboty ziemne a) Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III - IV z transportem urobku na nasyp 1.3. Odwodnienie korpusu drogowego a) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych b) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych mieszanka betonowa B-15 1.4. Podbudowy a) Koryto wykonane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI. b) Korytowanie wykonywane na poszerzenie jezdni lub chodników ręcznie w gruncie kat. II-IV c) Koryto wykopywane głębokości 30 cm w gruncie kat. II - IV d) Koryto wykopywane ręcznie pod ściek betonowy głębokości 25 cm w gruncie kat. II - IV e) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie - oczyszczenie istniejącej podbudowy f) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV g) Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie drogi mechanicznie h) Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63,0 mm warstwa dolna o grubości 15 cm po uwałowaniu i) Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm, warstwa górna o grubości 10 cm j) Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63,0 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po uwałowaniu k) Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. 15 cm po uwałowaniu l) Podbudowa pod ściek betonowy z tłucznia kamiennego niesortowanego m) Mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych n) Profilowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu miejscowego, zagęszczenie sposobem mechanicznym, z gruntu uzyskanego z korytowania o) Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1.5. Nawierzchnie a) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm 1.6. Roboty wykończeniowe a) Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp, grubości namułu 40 cm b) Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp terenowych i pasa poza poboczem o szerokości 3 m, porost rzadki, miękki. 1.7. Elementy ulic a) Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w pkt 1, w szczególności roboty geodezyjne..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika wykonanie co najmniej 2 robót drogowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł netto (każda z robót), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - (Załącznik nr 5 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły: spełnia/ nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ), oraz dołączy oświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ), że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiada wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły: spełnia/ nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony formularz oferty - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2.Dokumenty określone w części VI SIWZ 3.Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów robót, stanowiących załącznik do SIWZ. 4.Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu) 5.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. 6.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. 7. Podpisany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: a) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - o czas prowadzenia tych robót, b) zawieszenia robót przez zamawiającego c) siły wyższej 2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy 3) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czernica.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, pokój nr 28, osobiście lub na wniosek..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, pokój nr 28.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data publikacji: 2010-03-24


Plik do pobrania: Konstrukcja bez km 0-128.pdf
Plik do pobrania: Konstrukcja jezdni km0-128.pdf
Plik do pobrania: Opis_techn.- Kamieniec Wrocławski - Dobrzykowice.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacje techniczne KAMIENIEC WR.pdf
Plik do pobrania: skan Konstrukcja km 0+128-0+329.tif
Plik do pobrania: przekrój.pdf
Plik do pobrania: Mapy.zip
Plik do pobrania: Przedmiar robót.pdf
Plik do pobrania: KOSZTORYS OFERTOWY.doc
Plik do pobrania: SIWZ - remont drogi, ul. Działkowa.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienie nr 1.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl