Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w RopiePowrót

Proszę uwzględnić wyjaśnienia !!!

Ropa: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie
Numer ogłoszenia: 79198 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu kubaturowego w miejscu istniejącej zabudowy najstarszej części zespołu szkolnego, budowie sali gimnastycznej, zagospodarowania terenu, przebudowy sieci celem dostosowania istniejącej infrastruktury do współczesnych możliwości technologicznych. Opis funkcji budynku: Istniejący budynek szkolny nie spełnia wymagań normatywnych dla obiektów szkolnych. Celem rozbudowy jest poprawa warunków do nauki. Program rozbudowy przewiduje: 3 pomieszczenia do nauki z koniecznymi urządzeniami, oddział przedszkolny z zapleczem, świetlicę z zapleczem kuchennym, salę gimnastyczną z widownią. Minimum wymagań funkcjonalnych zawiera koncepcja architektoniczno - budowlana stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp - na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp - na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp - na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp - na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22, ust.1 Pzp - na zasadzie: spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg załącznika Nr 1 do SIWZ, 2. Wypełniony i podpisany formularz wyceny opracowania dokumentacji projektowej - wg załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Zaakceptowany wzór umowy wg załącznika Nr 6 do SIWZ,
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 95
• 2 - koszt nadzoru autorskiego - 5
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa warunki takiej zmiany tj.: a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy b) konieczności zlecenia prac dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych; c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; e) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie; f)zmiany nazwy zadania; g) zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych; h) zmiany osób realizujących zadanie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; i) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; j) zmiany stawki urzędowej VAT; k) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38 - 312 Ropa 733, pok. nr 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ropa, 38 - 312 Ropa 733. w pok. Nr 3 - Sekretariat (II piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2010-03-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 15
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 48.800 (brutto), nadzor 122
Cena najdrozszej: 168.360 (brutto), nadzor 976


ZPD 341/4/2010 Ropa 13.04.2010 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie”

CPV 71223000 - 7

Wójt Gminy Ropa, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy „ETA” Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33 – 300 Nowy Sącz , która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 95,041, w tym za kryterium „cena” – 95, za kryterium „nadzór autorski” – 0,041 (łącznie 95,041 punktów).
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, może być zawarta nie wcześniej niż w dniu 26 kwietnia 2010 r.
Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt. 1 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu zostały złożone oferty firm:
1. Biuro Projektów „BMartProjekt” ul. Nowy Świat 38, 25-522 Kielce, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 57,58 punktów za kryterium „cena” i 0,002 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 57,582 punktów).
2. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. E. i R. Owczarek,Dmosin Drugi 89B, 95-061 Dmosin, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 55,88 punktów za kryterium „cena” i 0,007 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 55,887 punktów).
3. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 49,03 punktów za kryterium „cena” i 0,010 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 49,040 punktów).
4. Biuro Projektów EURO INSTAL mgr inż. Leszek Kwiecień, os. Kolorowe 15/35,
31-939 Kraków, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 36,19 punktów za kryterium „cena” i 0,006 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 36,196 punktów).
5. PROJEKT 3 S.C. M.Pelc, W.Student, ul. Kusocińskiego 5, 44-200 Rybnik, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 29,01 punktów za kryterium „cena” i 0,006 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 29,016 punktów).
6. KARPLA KONSULTING Sp. z o.o., ul. Brzozowa 17/16, 31 – 050 Kraków, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 52,09 punktów za kryterium „cena” i 0,006 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 52,096 punktów).
7. Biuro Inżynierskie Tomasz Łęski, ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 27,54 punktów za kryterium „cena” i 0,005 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 27,545 punktów).
8. Biuro Studiów i Projektów Łączności „TELEPROJEKT” w Warszawie sp. z o.o.ul. Długa 23/25, 00-238 Warszawa, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 40,00 punktów za kryterium „cena” i 0,012 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 40,012 punktów).
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BATIMENT” Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 18,
37–500 Jarosław, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 44,71 punktów za kryterium „cena” i 0,008 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 44,718 punktów).
10. Pracownia Projektowa Budownictwa Lądowego i Architektury „PROJEKT SERWIS” W. Gajecki, ul. Dekabrystów 41, 42-200 Częstochowa, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 56,30 punktów za kryterium „cena” i 0,007 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 56,307 punktów).
11. BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 802 a, 00-355 Warszawa, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 30,40 punktów za kryterium „cena” i 0,006 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 30,406 punktów).
12. BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 802 a, 00-355 Warszawa, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 60,22 punktów za kryterium „cena” i 5,00 punktów za kryterium „nadzór autorski” (łącznie 65,220 punktów).

Równocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92, ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu zostali wykluczeni Wykonawcy:
1. PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11, dr inż.arch. Marcin Furtak ul. Grochowska 6b, 31-521 Kraków, na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 4 w/w. ustawy, ponieważ oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ze względu na brak aktualnego zaświadczenia ZUS, o którym mowa w rozdz. V, ust.2, pkt.d SIWZ oraz brak informacji o kubaturze obiektów wykazanych w załączniku nr 4 do oferty, pozwalających na ocenę spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisami rozdz.V, ust.I, pkt.1, ppkt.b SIWZ.
2. Pracownia Audytorska, inż. Jacek Stępień, ul. Bławatna 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 4 w/w. ustawy, ponieważ oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ze względu na brak informacji o kubaturze obiektów przedszkolnych, wykazanych w załączniku nr 4 do oferty pozwalających na ocenę spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisami rozdz.V, ust.I, pkt.1, ppkt.b SIWZ.

Oferty Wykonawców wykluczonych, zgodnie z art. 24, ust. 4 w/w ustawy uznaje się za odrzucone.

Wójt
(-) Jan Morańda
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: koncepcja_Ropa.zip
Plik do pobrania: koncepcja_cz_2.zip
Plik do pobrania: wyjasnienia do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl