Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Wrocławskiej w Chrząstawie Wielkiej gm. CzernicaPowrót

Czernica: Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Wrocławskiej w Chrząstawie Wielkiej gm. Czernica
Numer ogłoszenia: 47769 - 2010; data zamieszczenia: 03.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica , ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3180177 w. 26, faks 071 3180124.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Wrocławskiej w Chrząstawie Wielkiej gm. Czernica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Wrocławskiej w Chrząstawie Wielkiej gm. Czernica Wykonanie oświetlenia drogowego odcinków drogi powiatowej ul. Wrocławskiej (dz. nr 357) i drogi gminnej ul. Przylesie (dz. nr 365) w Chrząstawie Wielkiej, gm. Czernica: - ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 0,6/1 kV - 684 m, - montaż słupów stalowych ocynkowanych o wys. 8 m, wraz z oznakowaniem - 15 szt. - montaż lamp oświetleniowych - 15 szt. - montaż szafki oświetlenia ulicznego - 1 szt. - roboty pomocnicze.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych przy montażu minimum 12 punktów oświetleniowych oraz 500 m linii kablowej (każda z robót), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły: spełnia/ nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie (Załącznik nr 6 do SIWZ), że osoba, że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiada wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły: spełnia/ nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonawca załączy opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Do polisy należy załączyć potwierdzenie zapłaty składek. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, jakich żąda zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły: spełnia/ nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta powinna zawierać: 1.Wypełniony formularz oferty - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2.Dokumenty określone w części VI SIWZ 3.Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SIWZ. 4.Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu) 5.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. 6.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy. 7. Podpisany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: a) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - o czas prowadzenia tych robót, b) zawieszenia robót przez zamawiającego c) siły wyższej 2) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy 3) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czernica.iap.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój numer 28, w godz. 9:00 do 14:00, osobiście lub na wniosek..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój numer 28.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: 2010-03-03

Data publikacji: 2010-03-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 8
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 53 113,52 zł brutto
Cena najdrozszej: 127 332,00 zł brutto


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego HAWE Sp. z o.o.
Regon: 004052152
Dzialkowa 38
59-220 Legnica
Powiat
Wojewodztwo
Telefon: 076 851 21 31
Fax:
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 53 113,52 zł brutto w tym VAT 9 577,85 zł brutto
Zadania:Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 8
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 53 113,52 zł brutto
Cena najdrozszej: 127 332,00 zł brutto


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego HAWE sp. z o.o.
Regon: 004052152
Działkowa 38
55-200 Legnica
Powiat
Wojewodztwo
Telefon: 076 851 21 31
Fax:
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 53 113,52 zł brutto w tym VAT 9 577,85 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ - oświetlenie Chrząstawa Wielka.doc
Plik do pobrania: Przedmiar ośw. Chrząstawa Wielka ul. Wrocławska.rar
Plik do pobrania: Skan dok. ośw. Chrząstawa Wielka ul. Wrocławska.rar
Plik do pobrania: Specyfikacja tech. ośw. Chrząstawa Wielka ul. Wrocławska.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl