Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości w obrębie Jeszkowice Powrót

Czernica, dnia 11 lutego 2010r.
L.dz. 0621/ 12/2010

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości w obrębie Jeszkowice

Dla nieruchomości zabudowanej i nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 19 304

Przedmiotem sprzedaży są:
1) działka nr 366/2 o pow. 364 m2 – cena wywoławcza 60 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy netto)
2) działka nr 366/3 o pow. 497 m2 – cena wywoławcza 44 730,00 zł netto ( słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych netto)
3) działka nr 366/4 o pow. 88 m2 – cena wywoławcza 8 000 zł netto ( słownie: osiem tysięcy złotych netto)
Łączna cena sprzedaży netto wynosi: 112 730,00 zł ( słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych netto)
Działka o pow. 364 m2 zabudowana jest budynkiem świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej 221 m2 i kubaturze 1172 m3. Instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, brak ogrzewania i wentylacji Działki nr 366/3 i 366/4 są to działki przyległe do świetlicy.
Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica – teren oznaczony symbolem 6.6 MU ( tereny zabudowy mieszkaniowej z możliwością wbudowania w partery usług nieuciążliwych.

Przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2010r. o godzinie 14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Wadium w wysokości 11 300,00 zł ( słownie : jedenaście tysięcy trzysta złotych) ) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernica w Banku Spółdzielczym Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godziny 14:00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czernicy.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 13 marca 2010r.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1 200zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście złotych )
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia lub w przypadku nie uiszczenia w oznaczonym terminie ustalonej kwoty nabycia, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica, a ponadto Wójt Gminy Czernica odstąpi od zawarcia umowy.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za dzień zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernica. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości nabywca.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nabycia nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości 745,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U nr 54, poz. 535 ze zm. ) sprzedaż działki zabudowanej budynkiem świetlicy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% , natomiast do ceny działek nr 366/3 i 366/4 uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% .
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 , pokój nr 28 lub telefonicznie tel. 071-3180177 wew. 26
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2010-02-11


Plik do pobrania: mapa-6.PDF
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl