Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w KlimkówcePowrót

Uwaga !!!!!
Usunięto podwójnie zamieszczone pliki załączników oraz uzupełniono załączniki dotyczący zestawienia stolarki i instalacji sanitarnych. Proszę uwzględnić wprowadzone zmiany w składanych ofertach !!!!!
Ropa: Remont Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce CPV 45453000 - 7 45233250 - 6
Numer ogłoszenia: 14742 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Domu Ludowego na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Klimkówce CPV 45453000 - 7 45233250 - 6.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac remontowych wewnątrz budynku obejmuje : - odnowienia powłok malarskich; - wymianę i uzupełnieniu okładzin z płytek ceramicznych; - wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych lub paneli podłogowych; - wymianę części drzwi wewnętrznych; - wymianę okładziny i balustrad schodów wewnętrznych; - poprawę tynków wewnętrznych; - uzupełnienie izolacji poziomych posadzek; - wymianę i uzupełnienie istniejących instalacji wewnętrznych po dotychczasowych trasach; - wymianę opraw oświetleniowych i armatury; - wymianę pieca co i wkładu kominowego. Zakres prac remontowych na zewnątrz budynku obejmuje : - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; - docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad poddaszem; - remont kominów; - malowanie pokrycia dachu; - remont posadzki tarasów i balkonów; - wymianę balustrad tarasu; - wymianę wydzielenia przestrzeni pod tarasem; - wymianę drzwi garażowych; - wykonanie izolacji i drenażu ścian fundamentowych; - poprawę i uzupełnienie nawierzchni ciągów pieszych i drogi wewnętrznej; - uzupełnienie zieleni niskiej i wysokiej; - wykonanie ogrodzenia działki..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.23.32.50-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, ponadto spełniają niżej wymienione warunki: 1.5. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 zadania w zakresie budowy remontu budynków o wartości min. 500.000,00 zł brutto każde zadanie, 1.6. wykonali w/w zamówienia z należytą starannością, 1.7. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.: min. 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy lub robót objętych zamówieniem i mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. 1.8. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000,00 złotych. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust.1 pkt 2, 3, ust. 2 pkt 1, 5 i/lub 5a, 6 oraz ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r. poz. 605 z póź. zmianami). 3. Oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp. 4. Sprawdzenie ww warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (wg. załącznika nr 1). 2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy (wg. załącznika nr 2 - przedmiaru robót). 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (wg. załącznika nr 3). 4. Dokumenty zgodne z art. 26 ust. 2 wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 2, 3, ust. 2 pkt. 1, 5 i-lub 5a, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006r. poz. 605 z późn. zmianami): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - wg ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ, g) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, - wg ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, h) dokumenty (referencje lub inny dokument) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że roboty wymienione w załączniku Nr 4 zostały wykonane należycie, i) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, j) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, k) polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, l) Zaakceptowany projekt umowy - ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.. 6. Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r. poz. 605 z póź. zmianami) ww dokumenty Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 litera a, b, c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, w którym wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zgodnie z art. 23 ust.1 PZP Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W w/w przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub mocodawcę. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w punkcie 5. litera a ÷ l i w punkcie 7 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. 10. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie, pokój nr 14.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, woj. małopolskie, pokój nr 1 (sekretariat - II piętro).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data publikacji: 2010-01-19


Plik do pobrania: SIWZ - dom kultury.doc
Plik do pobrania: el.połu.-wsch..pdf
Plik do pobrania: el.połu.-zach..pdf
Plik do pobrania: el.pół.-wsch..pdf
Plik do pobrania: el.pół.-zach..pdf
Plik do pobrania: opis techniczny.pdf
Plik do pobrania: proj.zagospodarowania.pdf
Plik do pobrania: rzut parteru.pdf
Plik do pobrania: rzut piwnic.pdf
Plik do pobrania: rzut poddasza.pdf
Plik do pobrania: rzut połaci.pdf
Plik do pobrania: opis_Klimkówka.pdf
Plik do pobrania: Rys_1_Schemat_instalacji_elektrycznych.pdf
Plik do pobrania: Rys_2_Plan_instalacji_elektrycznych_-_parter.pdf
Plik do pobrania: Rys_3_Plan_instalacji_elektrycznych.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl