Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnegoPowrót

Czernica, 14 stycznia 2010 r.DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego

Typ – model: pług odśnieżny jednolemieszowy OZW – 30
Rok produkcji: 2006
Cena wywoławcza: 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych)
Pług odśnieżny typu OZ-W jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w każdym terenie, służącym do odśnieżania dróg średniej szerokości. Jest on szczególnie skuteczny podczas odśnieżania puszystego i mokrego śniegu. Pług ten może być zamontowany do wszystkich typów nośników dostępnych na polskim rynku. Dzięki swoim parametrom oraz możliwości zmiany kąta pracy stanowi optymalne i ekonomiczne narzędzie niezbędne dla skutecznego zimowego utrzymania dróg.
Konstrukcja pługa jest skrzyniowa (kasetonowa) i posiada odpowiednio wyprofilowany kształt odkładnicy oraz fartuch gumowy, który wyklucza rzucanie śniegu na szybę pojazdu i zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort pracy kierowcy. Posiada gumowy lemiesz zachowujący elastyczność i wytrzymałość w niskich temperaturach, który jest odporny na uderzenia oraz przyklejanie się śniegu. Ponadto duża stabilność pracy pługa jest zapewniona dzięki zastosowaniu dwóch siłowników kierunku. Pług posiada światła drogowe , obrysowe oraz folię odblaskową zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu drogowego.
Pług odśnieżny jednolemieszowy OZW-30 jest kompletny i sprawny, wskaźnik zużycia technicznego określono na 30%, współczynnik nowoczesności konstrukcji na 0,9, współczynnik dostosowania do cen rynkowych na 0,8.
1. Przetarg odbędzie się dnia 03.02.2010 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 (sala sesyjna – pokój nr 19)
2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do dnia 29.01.2010 r. na rachunek bankowy: BS Oława O/Jelcz-Laskowice 66 95850007 0020 0200 2600 0001.
Termin wpłaty wadium upływa dnia 29.01.2010 r.
Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica.
3. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych)
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia pługa odśnieżnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
6. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę pługa odśnieżnego jest zobowiązany w terminie 14 dni , licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium na konto podane jak w pkt 2.
Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego ZGK Czernica.
7. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego – bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia Dyrektor ZGK Czernica odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium przepada na rzecz ZGK Czernica.
8. Pług odśnieżny podlega zwolnieniu od podatku VAT.
9. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie ZGK Czernica, ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice lub telefonicznie – 71 318-01-73.
10. Pług można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem ZGK Czernica.
11. Dyrektor ZGK Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.


Data publikacji: 2010-01-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl