Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 489/2 o pow. 28m2 w obrębie Kamieniec WrocławskiPowrót

Czernica, dnia 6 stycznia 2010r.
L.dz.0621/01/2010

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 489/2 o pow. 28m2
w obrębie Kamieniec Wrocławski

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
Księgę Wieczystą KW 18962

Przedmiotem sprzedaży jest :
- działka nr 489/2 o pow. 28 m2 - cena wywoławcza – 1 641,00 zł netto
( słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści jeden złotych netto )

Nieruchomość niezabudowana położona jest w centralnej części wsi Kamieniec Wrocławski.
Działka ma kształt kwadratowy. Teren jest w pełni wyposażony w sieci uzbrojenia technicznego.
W chwili obecnej brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica tereny te oznaczone są symbolem 7.4U ( tereny z przewagą zabudowy usługowej)

Przetarg odbędzie się dnia 8 lutego 2010r. o godz. 10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. ( Dz. U Nr 207 poz.2108 ) w sprawie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości przetarg jest ograniczony do osób będących współwłaścicielami działki nr 489/1
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów:
- oświadczenie o współwłasności działki nr 489/1
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ograniczonego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Czernicy
Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział Jelcz Laskowice nr 31 95850007 0020 0200 2088 0001
Wadium w wysokości - 165,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych ) należy wpłacić w terminie do dnia 4 lutego 2010r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 17,00 zł ( słownie: siedemnaście złotych)
Do ceny netto nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT- 22%, który w całości pokrywa nabywca nieruchomości
- koszty dokumentacji geodezyjnej i wyceny w wysokości – 575,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, tel: 071-318-01-77wew. 26 lub osobiście ( pokój nr 28 ).
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2010-01-06
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl