Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Negocjacje z zachowaniem konkurencji na budowę oczyszczalni ¶ciekówPowrót

1. Pełna nazwa zamawiaj±cego :
Wójt Gminy Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na : budowę oczyszczalni ¶cieków dla Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i O¶rodka Zdrowia w Ropie.

3. Termin wykonania zamówienia: 30.08.2003 r.

4. Przed przyst±pieniem do przetargu oferent zobowi±zany jest do wniesienia wadium w wysoko¶ci 3.000 zł w formie okre¶lonej w specyfikacji w terminie do 21.05.2003 r. do godz. 10.00. Miejsce wniesienia wadium – Kasa Urzędu Gminy Ropa , pok. nr 4.

5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępn± kwalifikacj± .

6. Zaproszenie do negocjacji z zachowaniem konkurencji (udostępniane bezpłatnie) można odebrać osobi¶cie lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 pokój nr 11 w godz. 7.20 – 15.20.

7. Zamknięt± kopertę zawieraj±c± ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój nr 3 . Koperta powinna być oznaczona :” Oferta na budowę oczyszczalni ¶cieków”

Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2003.
o godz. 10.00 .

8. Otwarcie ofert nast±pi w siedzibie zamawiaj±cego pok. nr 15 w dniu 21.05.2003r o godz. 11.00 .

9. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych ./art. 18 ustawy o zam. publ.
i Rozp.Rady Min. z dn. 28.12.1994 r.- Dz. U. Nr 140 poz.776 /

10. Uprawniony do kontaktu z oferentami – Andrzej Passoń pok. nr 11.

11. W przetargu mog± wzi±ć udział wykonawcy którzy zapoznali się ze szczegółowymi warunkami zamówienia zawartymi w zaproszeniu.


Data publikacji: 2003-05-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl