Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (III przetarg)Powrót

Gródek nad Dunajcem 2009-12-08
RRL-3400-23/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-23/2009

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wyłoniono następujących wykonawców:

Dla części I:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowy – ROB-MET- Robert Bednarski; Rożnów 28; 33-316 Rożnów

Dla części II:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Wolak Wiesław, Tropie 80; 33-316 Rożnów

Dla części III:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Karol Fedko, Gródek nad Dunajcem 33; 33-318 Gródek nad Dunajcem

Dla części IV:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :Firma Handlowo Usługowa FEDKO s.c., Janusz Fedko, Krzysztof Fedko, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Dla części V:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem

Dla części VI:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem

Dla części VII:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa Posadowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem

Dla części VIII:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Karol Fedko, Gródek nad Dunajcem 33; 33-318 Gródek nad Dunajcem

Dla części IX:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem

Dla części IX:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa Posadowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Dla części I

Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowy – ROB-MET- Robert Bednarski; Rożnów 28; 33-316 Rożnów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Wolak Wiesław, Tropie 80; 33-316 Rożnów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 94,25 pkt

Dla części II
Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Wolak Wiesław, Tropie 80; 33-316 Rożnów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części III
Nr oferty: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Karol Fedko, Gródek nad Dunajcem 33; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części IV
Nr oferty: 4
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :Firma Handlowo Usługowa FEDKO s.c., Janusz Fedko, Krzysztof Fedko, 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Nr oferty: 5
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 92,44 pkt

Dla części V
Nr oferty: 5
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części VI
Nr oferty: 5
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części VII
Nr oferty: 6
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa Posadowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części VIII
Nr oferty: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Karol Fedko, Gródek nad Dunajcem 33; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części IX
Nr oferty: 5
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części X
Nr oferty: 6
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa Posadowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem dnia 26.11.2009 roku

Otrzymują wszyscy,
którzy pobrali specyfikację

RRL-3400-19/2009


Na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (dz. u (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p zm.) zwaną dalej PZP, - Zamawiający zmienia specyfikację przetargu pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie zimowym 2009/10:

1. cz. XVIII – opis części zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

Część I Roztoka – Brzeziny
Lp Sołectwo Nr drogi lub działki Nowa nazwa Opis pomocniczy Do odśnieżania Do posypania
1 Roztoka-Brzeziny 290673 K Tropie – Habalina - Sarys droga gminna (do zbiornika) 1,150 0,150
Ogólna długość odcinków dróg 11,950 3,450

Część II Tropie
Lp Sołectwo Nr drogi lub działki Nowa nazwa Opis pomocniczy Do odśnieżania Do posypania
8 Tropie 290612 Tropie – Habalina - Sarys droga gminna (do zbiornika) 5,400 2,550
Ogólna długość odcinków dróg 11,450 6,150

Część IV Jelna-Działy
Lp Sołectwo Nr drogi lub działki Nowa nazwa Opis pomocniczy Do odśnieżania Do posypania
3 Jelna - Działy 290690 Jelna-Działy W kierunku Górowskiego 0,700 0,000
Ogólna długość odcinków dróg 3,550 1,200

Zmiana skutkuje zmianą zestawienia: łącznej długości km do odśnieżenia i posypania dróg na potrzeby obliczenia ceny ofertowej:

NR CZĘŚCI SOŁECTWA ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DRÓG DO ODŚNIEŻENIA ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ DRÓG DO POSYPYWANIA
I ROZTOKA BRZEZINY 11,95 3,45
II TROPIE 11,45 6,15
III Gródek nad Dunajcem 10,65 3,9
IV JELNA DZIAŁY 3,55 1,2
V Podole-Górowa, (Bartkowa-Posadowa) 10,41 4,4
VI Przydonica 15,67 6,49
VII Przydonica Glinik, (Bartkowa-Posadowa, Podole-Górowa) 7,75 4,95
VIII Bartkowa-Posadowa 8,23 3,5
IX Bujne 4,43 2,4
X Bartkowa-Posadowa, (Podole-Górowa) 5,2 1,8
OGÓŁEM 89,29 38,24Gródek nad Dunajcem: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (III przetarg)
Numer ogłoszenia: 403646 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10 (III przetarg).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych o łącznej długości 87,54 km w okresie od daty podpisania umowy do 15 kwietnia 2010 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umów zawartych z wykonawcami. Zamawiający szacuje, że w normalnych warunkach pogodowych konieczne będzie uszorstnienie (posypanie) nawierzchni na długości 37,09 km. Szacunkowe długości odcinków do odśnieżenia i uszorstnienia (posypania) zostały podane w specyfikacji. Wspólny Słownik Zamówień klasyfikacja: Przedmiot główny: CPV 90620000-9 - usługi utrzymania drogi, dodatkowy przedmiot: CPV 90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń, Drogi powinny być odśnieżane zgodnie z następującymi zasadami: 1. Jezdnie winny być odśnieżone na całej szerokości łącznie z poboczem; 2. Posypywanie jezdni na: a) skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i wojewódzkimi; b) odcinkach dróg o istotnym pochyleniu (> 6%); c) łukach poziomych; d) odcinków dróg przecinających rzeki, potoki, strumyki (mosty, przepusty) i bezpośrednio przylegających do potoków, e) odcinkach dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji 4. Wykonawca ma dążyć do zapewnienia przejezdności drogi. 5. Materiał do posypywania nawierzchni zapewnia Wykonawca. 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcom wyłonionym w postępowaniu przetargowym zamówień uzupełniających do maksymalnej wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający zastrzega, że w okresie wskazanym w ofercie może zawrzeć z wykonawcą kilka umów o wartości ogólnej nie większej niż wynikająca ze złożonej oferty..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu objętego przetargiem, jeśli ustawy wymagają takich uprawnień. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dostarczonych dokumentów..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: Potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.1) że posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych: w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2) że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;. Wykonawca powinien dysponować: - co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednią kategorię prawa jazdy, - co najmniej 1 ciągnikiem rolniczym lub spycho-koparką o mocy min 50 kM oraz min 1 pługiem do odśnieżania oraz posypywarką - rozrzutnikiem lub sprzętem równoważnym na każde 30 km odcinków dróg przewidzianych do odśnieżania - wykaz osób i sprzętu, którym wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji - wykaz ewentualnych podwykonawców stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji 1.3) że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i 1.4) że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. - na tę okoliczność wykonawca składa oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji 1.Dokumenty wymagane: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do specyfikacji - oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr.2 - zaakceptowane istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 - wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia - załącznik nr 5 - wykaz osób i sprzętu, którym wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji 2.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub postępowaniu i zawarciu umowy, - oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie, Wyżej wymienione dokumenty /poz.2/ mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osobą uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem Na żądanie zamawiającego w przypadku wyboru oferty wspólnej na wykonawcę, zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał podpisania umowy regulującej współpracę podmiotów składającego wspólną ofertę w zakresie objętym przedmiotem zamówienie..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Roztoka Brzeziny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Roztoka Brzeziny Długość dróg do odśnieżenia 15,95 km Długość dróg do uszorstnienia 4,85.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Tropie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Tropie Długość dróg do odśnieżenia 6,05 km Długość dróg do uszorstnienia 3,60 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Gródek nad Dunajcem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Gródek nad Dunajcem Długość dróg do odśnieżenia 10,65 km Długość dróg do uszorstnienia 3,90 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Jelna-Działy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Jelna Działy Długość dróg do odśnieżenia 3,2 km Długość dróg do uszorstnienia 1,2 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Podole-Górowa, (Bartkowa-Posadowa).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Podole-Górowa, (Bartkowa-Posadowa) Długość dróg do odśnieżenia 10,41 km Długość dróg do uszorstnienia 4,40 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Przydonica.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Przydonica Długość dróg do odśnieżenia 15,67 km Długość dróg do uszorstnienia 6,49 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Przydonica Glinik (Bartkowa-Posadowa, Podole-Górowa).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Przydonica Glinik (Bartkowa-Posadowa, Podole-Górowa) Długość dróg do odśnieżenia Długość dróg do uszorstnienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Bartkowa-Posadowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Bartkowa-Posadowa Długość dróg do odśnieżenia Długość dróg do uszorstnienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Bujne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Bujne Długość dróg do odśnieżenia 4,43 km Długość dróg do uszorstnienia 2,4 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Bartkowa-Posadowa (Podole-Górowa).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Bartkowa-Posadowa (Podole-Górowa) Długość dróg do odśnieżenia 5,2 km Długość dróg do uszorstnienia 1,8 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Data publikacji: 2009-11-23


Plik do pobrania: SIWZ - RRL-3400-23.2009.doc
Plik do pobrania: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA.doc
Plik do pobrania: zimowe odśnieżanie 2009-2010.pdf
Plik do pobrania: zmiana SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl