Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w Jeszkowicach, gmina CzernicaPowrót

Czernica, dnia 09.11.2009 r.
L.dz. 341/P- 22/2009

WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn.:

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w Jeszkowicach, gmina Czernica

1. Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w Jeszkowicach, gmina Czernica
Kod wg CPV
45.31.61.10-9 - instalacja ulicznego sprzętu oświetleniowego,
45.31.10.00-0 – prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych,
45.31.12.00-2 – roboty w zakresie opraw elektrycznych.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia i wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego
d) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane przy montażu minimum 12 punktów oświetleniowych oraz 500 m linii kablowej (każda z robót).
e) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
f) spełniają wymagania określone w SIWZ
4. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp (załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 (załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót z podaniem nr uprawnień oraz dołączenie zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych przy montażu minimum 12 punktów oświetleniowych oraz 500 m linii kablowej (każda z robót). (załącznik nr 5)
9) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
11) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców (załącznik nr 6)
12) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 7)
Do oferty należy załączyć wypełniony kosztorys ofertowy.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10. Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie to będzie udzielone z wolnej ręki, na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przy zastosowaniu tych samych norm, standardów i parametrów oraz cen jednostkowych wynikających z oferty.
12.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (koszt – 50,00 PLN) można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 (pokój nr 28) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.04.2010 r.
14.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 01.12.2009r. do godz. 10:00
16. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 01.12.2009r. o godz. 10:15
17. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
18. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
19. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 (w godzinach 9,00 – 14,00)
- Pan Robert Makieła - tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 (w godzinach 9,00 – 14,00)
20. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP poz. nr 202539-2009

Ogłoszono:
1.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP poz. nr 202539-2009 Data publikacji: 09.11.2009 r.

Data publikacji: 2009-11-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 7
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 48592,60
Cena najdrozszej: 92772.52


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego HAWE sp zoo
Regon: 004052152
Działkowa 38
59,220 Legnica
Powiat Legnicki
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 76 851 21 31
Fax: 76 851 21 33
Adres www: www.pbthawe.eu
Adres e-mail:
Cena oferty: w tym VAT
Zadania:Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.rar
Plik do pobrania: Skan Jeszkowice Leśna.part1.rar
Plik do pobrania: Skan Jeszkowice Leśna.part2.rar
Plik do pobrania: Skan Jeszkowice Leśna.part3.rar
Plik do pobrania: Przedmiar.rar
Plik do pobrania: siwz oświetlenie Jeszkowice.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienia nr 1 do siwz.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl