Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z rowów melioracyjnych do rzeki Skawy w km 39+905 przy budowie obwodnicy ZembrzycPowrótZembrzyce: Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z rowów melioracyjnych do rzeki Skawy w km 39+905 przy budowie obwodnicy Zembrzyc
Numer ogłoszenia: 380594 - 2009; data zamieszczenia: 30.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z rowów melioracyjnych do rzeki Skawy w km 39+905 przy budowie obwodnicy Zembrzyc.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności : 1.Wykonanie dokumentacji projektowej; 2.Wystąpienie Wykonawcy w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonych pełnomocnictw) do organów administracji w celu uzyskania decyzji administracyjnych; 3.Wykonanie robót budowlanych polegających na odprowadzeniu wód opadowych i gruntowych z rowów melioracyjnych rurociągiem z rur PE o 60 i 80 wzdłuż południowej krawędzi obwodnicy drogi wojewódzkiej do rzeki Skawy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 71.22.10.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 532624.89 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Konsorcjum Firm : - Lider : Mota - Engil Polska S.A. - Partner : Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A., Kraków ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 532624,89
* Oferta z najniższą ceną: 532624,89 oferta z najwyższą ceną: 532624,89
* Waluta: PLN.Data publikacji: 2009-10-30
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl