Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa budynku sanitarno – biurowo – gospodarczego do obsługi boiska sportowego w Tarnawie Dolnej. PowrótZembrzyce: Budowa budynku sanitarno - biurowo - gospodarczego do obsługi boiska sportowego w Tarnawie Dolnej
Numer ogłoszenia: 375012 - 2009; data zamieszczenia: 27.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku sanitarno - biurowo - gospodarczego do obsługi boiska sportowego w Tarnawie Dolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy budynku sanitarno - biurowo - gospodarczego do obsługi boiska sportowego w Tarnawie Dolnej. Opis zadania : 1. DANE OGOLNE 1.1. Przeznaczenie budynku Budynek sanitarno-biurowo-gospodarczy wolnostojący , przekryty dachem jednospadowym typ. kontenerowego. Dane techniczne projektowanego budynku. Powierzchnia zabudowy: 72.00 m^2 Powierzchnia użytkowa: 64.23 m^2 Powierzchnia całkowita: 72.00 m^2 Kubatura: 212.00 m^3 Długość budynku: 12.00 m Wysokość budynku: 2.80 m 1.2. Wyposażenie instalacyjne Budynek wyposażony jest w instalacje: sanitarno - wodociągową, kanalizacyjna, ciepłej wody, ogrzewanie elektryczne, odgromowa, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. 2. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - Stopy fundamentowe z betonu żwirowego kl. B15 - Ściany podwalinowe 20 x 30 zbrojone 4 fi 12 z betonu żwirowego kl. B15 - Ściany zewnętrzne parteru - konstrukcja - profil stalowy 60 x 60 x 3 obudowany płytą warstwową gr. 10 cm. z rdzeniem styropianowym szerokość 119 cm. - Ściany wewnętrzne konstrukcyjne - profil stalowy 60 x 60 x 3 wypełniony płytą warstwową gr. 10 cm. z rdzeniem styropianowym szerokość 119 cm. - Ścianki działowe oraz ciszetowe do wysokości 2.0 m- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 10.00 cm. lub OSB wodoodporne gr. 2.00 cm. - Stropodach z płyty warstwowej gr. 15 cm. ze rdzeniem styropianowym opartej na profilu stalowym 60 x 60 x 3 oraz 60 x 60 x 4 - Stropodach jednospadowy wg. poz. 6.0.0 3. WYKOŃCZENIE BUDYNKU - Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia, pionowa 2 x Abizol R + P - Posadzki - wykładzina kauczukowa - antypoślizgowość R9,R10,R11,płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm wzmocnienie płyty podłogowej - oparcie profil stalowy w połowie rozpiętości tj. 1. 50 m - 60 x 60 x 4 - Malowanie ścian i sufitów w kolorach półpełnych, w sanitariach lamperia - Stolarka okienna PCV, drzwiowa metalowa - Obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana gr. 0.55 mm. - Inne roboty - wokół budynku wykonać opaskę betonową o szerokości 50 cm lub z płytek chodnikowych 50 x 50 x 7 cm ze spadkiem 2% od budynku. - Uwagi końcowe - materiały budowlane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami. 4. INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE - Instalacja wodociągowa zewnętrzna - wodociąg gminny - Instalacja ogrzewania - ogrzewanie elektryczne, wod.-kan - wewnętrzna: wg. projektu instalacji wod.- kan. - Instalacja elektryczna wewnętrzna- wg. projektu instalacji elektrycznej - Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna - podłączenie do kanalizacji gminnej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia/zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych/,.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta cenowa na wykonanie zamówienia, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunki SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy). 6. Parafowany projekt umowy. 7.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8. Kosztorys ofertowy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce. Cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej wynosi 30 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce. Pokój nr 14..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji: 2009-10-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 114.029,51 zł brutto
Cena najdrozszej: 114.029,51 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Budowa budynku sanitarno – biurowo – gospodarczego do obsługi boiska sportowego w Tarnawie Dolnej.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Firma Budowlana Robert Lichosyt ul. Przemysłowa 10 34-200 Sucha Beskidzka za cenę netto 93.466,81 zł +22% VAT tj. brutto 114.029,51 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił jedyną ofertę spełniającą wymogi Zamawiającego.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100,00 100,00Zembrzyce 19.11.2009 r.
Plik do pobrania: projekt bud.0001.PDF
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Zembrzyce - przedmiar.rds.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl