Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10Powrót

Gródek nad Dunajcem 2009-11-05
RRL-3400-19/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-19/2009

1. dot. cz. I, III, IV, V, VI, VII, IX i X:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Dla części I
Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Górowski Jan; Lipie 25; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części III
Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Wójs Maciej, Kurów 40; 33-311 Wielogłowy
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części IV
Nr oferty: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Fedko Karol, Gródek nad Dunajcem 33; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części V
Nr oferty: 5
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta: Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części VI
Nr oferty: 5
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta: Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części VII
Nr oferty: 4
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części IX
Nr oferty: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Fedko Karol, Gródek nad Dunajcem 33; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt


Dla części X
Nr oferty: 4
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 05 - 11 – 2009 r, tj. po upływie terminu składania ofert.

Powody unieważnienia
Podstawa faktyczna: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

dot. cz. II i VIII:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 05 - 11 – 2009 r, tj. po upływie terminu składania ofert.

Powody unieważnienia
Podstawa faktyczna: w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

Numer ogłoszenia: 382920 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 366866 - 2009 data 20.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, fax. 018 4401035 w. 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych o łącznej długości 129,27 km w okresie od daty podpisania umowy do 15 kwietnia 2010 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umów zawartych z wykonawcami. Zamawiający szacuje, że w normalnych warunkach pogodowych konieczne będzie uszorstnienie (posypanie) nawierzchni na długości 52,70 km. Szacunkowe długości odcinków do odśnieżenia i uszorstnienia (posypania) zostały podane w specyfikacji. Wspólny Słownik Zamówień klasyfikacja: Przedmiot główny: CPV 90620000-9 - usługi utrzymania drogi, dodatkowy przedmiot: CPV 90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń, Drogi powinny być odśnieżane zgodnie z następującymi zasadami: 1. Jezdnie winny być odśnieżone na całej szerokości łącznie z poboczem; 2. Posypywanie jezdni na: a) skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i wojewódzkimi; b) odcinkach dróg o istotnym pochyleniu (> 6%); c) łukach poziomych; d) odcinkach dróg biegnących bezpośrednio w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych; e) odcinkach dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji 4. Wykonawca ma dążyć do zapewnienia przejezdności drogi. 5. Materiał do posypywania nawierzchni zapewnia Wykonawca. 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcom wyłonionym w postępowaniu przetargowym zamówień uzupełniających do maksymalnej wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający zastrzega, że w okresie wskazanym w ofercie okresie może zawrzeć z wykonawcą kilka umów o wartości ogólnej nie większej niż wynikającej ze złożonej oferty.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych o łącznej długości 131,63 km w okresie od daty podpisania umowy do 15 kwietnia 2010 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umów zawartych z wykonawcami. Zamawiający szacuje, że w normalnych warunkach pogodowych konieczne będzie uszorstnienie (posypanie) nawierzchni na długości 51,17 km. Szacunkowe długości odcinków do odśnieżenia i uszorstnienia (posypania) zostały podane w specyfikacji. Wspólny Słownik Zamówień klasyfikacja: Przedmiot główny: CPV 90620000-9 - usługi utrzymania drogi, dodatkowy przedmiot: CPV 90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń, Drogi powinny być odśnieżane zgodnie z następującymi zasadami: 1. Jezdnie winny być odśnieżone na całej szerokości łącznie z poboczem; 2. Posypywanie jezdni na: a) skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i wojewódzkimi; b) odcinkach dróg o istotnym pochyleniu (> 6%); c) łukach poziomych; d) odcinkach dróg biegnących bezpośrednio w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych; e) odcinkach dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji 4. Wykonawca ma dążyć do zapewnienia przejezdności drogi. 5. Materiał do posypywania nawierzchni zapewnia Wykonawca. 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcom wyłonionym w postępowaniu przetargowym zamówień uzupełniających do maksymalnej wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający zastrzega, że w okresie wskazanym w ofercie okresie może zawrzeć z wykonawcą kilka umów o wartości ogólnej nie większej niż wynikającej ze złożonej oferty.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
W ogłoszeniu jest: tak, liczba części: 9..
W ogłoszeniu powinno być: tak, liczba części: 10..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy pok. nr 3..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy pok. nr 3..
II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Załącznik.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Bartkowa - Posadowa zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Bartkowa - Posadowa zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010. 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena..
Gródek nad Dunajcem dnia 03.11.2009 roku


Otrzymują wszyscy, którzy pobrali specyfikację


RRL-3400-19/2009

Na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (dz. u (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p zm.) zwaną dalej PZP, w związku ze spotkaniem z dnia 30.10.2009 roku - Zamawiający zmienia specyfikację przetargu pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie zimowym 2009/10:

1. Co zamawiający rozumie przez utrzymanie drogi?
Przez utrzymanie dróg w sezonie zimowym Zamawiający rozumie zarówno odśnieżenie, jak i posypanie drogi. Jeden deklarowany przejazd dotyczy utrzymania przejezdności drogi na godzinę 7:00 lub 18:00.
2. Jak rozumieć podane długości odcinków dróg do odśnieżenia i posypania?
Zamawiający zastrzega, że podana w specyfikacji długość odcinków do odśnieżania stanowi podstawę do wyliczenia ceny oferty.
W wypadku, gdy oferent lub zamawiający stwierdzą, że podana długość odcinków nie odpowiada długości faktycznie odśnieżanych – mogą pisemnie poinformować o tym drugą stronę i komisyjnie (przedstawiciele Zamawiającego i wykonawcy) zmierzyć sporny odcinek. Podstawą naliczenia wynagrodzenia będzie wówczas długość odcinka ustalona komisyjnie.
Podana długość odcinków do posypania ma charakter wyłącznie orientacyjny i ma ułatwić wykonawcy sporządzenie oferty. Jeśli jednak wykonawca ocenia, że konieczne jest uszorstnienie dłuższych odcinków dróg – może przyjąć inną długość.
Do wykonawcy należy oszacowanie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem 1 km drogi.
Podstawą porównania cen będzie cena za 1 km utrzymania drogi, niezależnie od przyjętych przez wykonawcę długości odcinków dróg do posypania.
3. Jak będzie rozliczane usuwanie zasp?
Zamawiający będzie zlecał wyjazdy wykonawcom wg stawki za 1 km x długość całej drogi do odśnieżenia (całego zakresu) (100 %).
4. Co z posypywaniem dróg w razie intensywnych opadów śniegu?
W razie intensywnych opadów śniegu nie ma obowiązku posypywania nawierzchni.
5. Co oznacza konieczność uszorstniania nawierzchni wzdłuż potoków?
Dla zamawiającego oznacza to konieczność usunięcia śliskości nawierzchni na przepustach, mostkach i przejazdach przez potoki i inne cieki wodne.


4. cz. XVIII – zestawienie dróg objętych zimowym utrzymaniem otrzymuje brzmienie jak w załączniku:
W związku z koniecznością uwzględnienia w/w zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 PZP przedłuża termin na składanie ofert na dzień 4 listopada 2009 roku godz. 10:00.Gródek nad Dunajcem dnia 29.10.2009


Otrzymują wszyscy, którzy otrzymują specyfikacjęZamawiający, działając na podstawie art. 38 ust .3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych zwołuje zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na realizację przetargu nr RRL-3400-19/2009 – dot. Zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie zimowym 2009/10

Termin zebrania 30 października 2009 roku od godz. 8:00 na Sali Obrad Urzędu Gminy

Zamawiający sporządzi po zakończeniu spotkania informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań.
Informacja zostanie udostępniana na stronie internetowej zamawiającego.

Otrzymują
1 x strona internetowa
1 x a/a

Gródek nad Dunajcem dnia 28.10.2009 roku


Otrzymują wszyscy, którzy pobrali specyfikację


RRL-3400-19/2009


Na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (dz. u (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p zm.) zwaną dalej PZP, - Zamawiający zmienia specyfikację przetargu pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie zimowym 2009/10:
1. cz. XVIII – opis części zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

Część IV Gródek nad Dunajcem Do odśnieżania Do posypania
54 Podole-Górowa 290673 K Podglinik-Bartkowa droga gminna w kier. Świerczka 0,150 0,150
Ogólna długość odcinków dróg 11,800 4,300

Część VIII Rożnów Do odśnieżania Do posypania
118 Rożnów dz. ew. 106 Rożnów - dz. 106 w kier. Szymosza 0,500 0,500
121 Rożnów dz. ew. 170 Rożnów - dz. 170 w kier. Zagórze do Wierchów 0,900 0,900
Ogólna długość odcinków dróg 23,810 6,800

2. W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami odnośnie zasad wynagradzania Zamawiający przypomina, że będzie ono wypłacane za każdy dzień bieżącego utrzymania drogi (dobowo) wg następujących zasad :
a) 60 % wynagrodzenia za utrzymanie dróg płatne w wypadku jeśli w danym dniu konieczny był tylko jeden wyjazd (rano lub po południu odpowiednio na 7:00 lub 18:00)
b) Dodatkowo 40 % wynagrodzenia za utrzymanie dróg, jeśli konieczny był drugi wyjazd w ciągu dnia (doby).
c) W razie konieczności dodatkowych wyjazdów zlecanych (uzgodnionych z zamawiającym) wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50 % wynagrodzenia za 1 przejazd.

W związku z koniecznością uwzględnienia w/w zmian w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 PZP przedłuża termin na składanie ofert na dzień 3 listopada 2009 roku.

Gródek nad Dunajcem: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10
Numer ogłoszenia: 366866 - 2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych o łącznej długości 129,27 km w okresie od daty podpisania umowy do 15 kwietnia 2010 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umów zawartych z wykonawcami. Zamawiający szacuje, że w normalnych warunkach pogodowych konieczne będzie uszorstnienie (posypanie) nawierzchni na długości 52,70 km. Szacunkowe długości odcinków do odśnieżenia i uszorstnienia (posypania) zostały podane w specyfikacji. Wspólny Słownik Zamówień klasyfikacja: Przedmiot główny: CPV 90620000-9 - usługi utrzymania drogi, dodatkowy przedmiot: CPV 90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń, Drogi powinny być odśnieżane zgodnie z następującymi zasadami: 1. Jezdnie winny być odśnieżone na całej szerokości łącznie z poboczem; 2. Posypywanie jezdni na: a) skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i wojewódzkimi; b) odcinkach dróg o istotnym pochyleniu (> 6%); c) łukach poziomych; d) odcinkach dróg biegnących bezpośrednio w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych; e) odcinkach dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji 4. Wykonawca ma dążyć do zapewnienia przejezdności drogi. 5. Materiał do posypywania nawierzchni zapewnia Wykonawca. 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcom wyłonionym w postępowaniu przetargowym zamówień uzupełniających do maksymalnej wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający zastrzega, że w okresie wskazanym w ofercie okresie może zawrzeć z wykonawcą kilka umów o wartości ogólnej nie większej niż wynikającej ze złożonej oferty..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu objętego przetargiem, jeśli ustawy wymagają takich uprawnień. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dostarczonych dokumentów..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: Potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.1) że posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych: w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2) że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;. Wykonawca powinien dysponować: - co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednią kategorię prawa jazdy, - co najmniej 1 ciągnikiem rolniczym lub spychokoparka o mocy min 40 kM oraz min 1 pługiem do odśnieżania oraz posypywarką - rozrzutnikiem lub sprzętem równoważnym. - wykaz osób i sprzętu, którym wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji - wykaz ewentualnych podwykonawców stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji 1.3) że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i 1.4) że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. - na tę okoliczność wykonawca składa oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji 1.Dokumenty wymagane: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do specyfikacji - oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr.2 - zaakceptowane istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 - wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia - załącznik nr 5 - wykaz osób i sprzętu, którym wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji 2.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub postępowaniu i zawarciu umowy, - oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie, Wyżej wymienione dokumenty poz.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osobą uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem. Na żądanie zamawiającego w przypadku wyboru oferty wspólnej na wykonawcę, zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał podpisania umowy regulującej współpracę podmiotów składającego wspólną ofertę w zakresie objętym przedmiotem zamówienie..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy pok. nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach Lipie i Sienna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach Lipie i Sienna zgodnie z wykazem (część I) zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Roztoka-Brzeziny i Tropie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Roztoka-Brzeziny i Tropie zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Zbyszyce.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Zbyszyce zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Gródek nad Dunajcem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Gródek nad Dunajcem zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Jelna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Jelna zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Jelna Działy - Podole-Górowa-Przydonica.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Jelna Działy - Podole-Górowa-Przydonica zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Bartkowa-Posadowa Przydonica-Glinik.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Bartkowa-Posadowa Przydonica-Glinik zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Rożnów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Rożnów zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Bartkowa - Posadowa Bujne zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Bartkowa - Posadowa Bujne zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Data publikacji: 2009-10-20


Plik do pobrania: SIWZ - RRL-3400-19.2009 wer 3.11.09.doc
Plik do pobrania: zimowe odśnieżanie 2009-2010.pdf
Plik do pobrania: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA.doc
Plik do pobrania: Zestawienie dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2009.doc
Plik do pobrania: SIWZ - RRL-3400-19.2009 - wersja pierwotna.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl