Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka.Powrót

Ropa: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka.
Numer ogłoszenia: 357370 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa , Ropa 733, 38-312 Ropa, woj. małopolskie, tel. 018 3534014, 3534017, faks 018 3534017.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropa.iap.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych, w wymienionych wyżej miejscowościach na terenie gminy Ropa zgodnie z poniższymi zadaniami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej określone zadania: Zadanie nr 1 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 1. Zadanie nr 2 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 2. Zadanie nr 3 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 3. Zadanie nr 4 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - obręb nr 4. Zadanie nr 5 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Łosie. Zadanie nr 6 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Klimkówka. Podział miejscowości Ropa na wymienione wyżej 4 obręby zawiera załącznik graficzny do niniejszej specyfikacji..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest : - spełnianie wymogów zawartych w art. 22, ust.1 oraz nie podleganie wykluczeniu z tytułu postanowień art. 24, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych. - Posiadanie dwunapędowej jednostki odśnieżającej o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi określonymi w pkt. 2 ppkt. 1 -4. wraz z niezbędnym osprzętem (pług) - Zapoznali się z teren Gminy Ropa oraz nazwami przysiółków. Minimalne wymagania techniczne sprzętu odśnieżającego: 1) Jednostka odśnieżająca o mocy minimum 45 KM + pług lemieszowy jednostronny lub dwustronny przy odśnieżaniu wszystkich dróg na terenie gminy Ropa w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka. Z uwagi na zróżnicowaną konfigurację terenu gminy, biorąc pod uwagę szerokość dróg gminnych, do odśnieżania używane mogą być wyłącznie pługi montowane na nośnikach ciągnikowych dwunapędowych (ciągniki rolnicze). 2) Zastosowana do odśnieżania jednostka napędowa musi posiadać napęd na dwie osie. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług sprzętem z oprzyrządowaniem koparko - ładowarkowym (o napędzie na dwie osie) pod warunkiem zastosowania odpowiedniego jedno lub dwustronnego pługa. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usług spycharkami. Wykonawca do każdego zadania ma posiadać własną przynajmniej jedną jednostkę odśnieżającą. Wymagany czas podjęcia interwencji : 30 minut od chwili dokonania zgłoszenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 5) W ramach zadania nr 1, obręb nr 1 wymaga się od wykonawcy aby lemiesz pługa wyposażony był w elastyczne zakończenie (listwa gumowa), z uwagi na konieczność odśnieżania wskazanych przez zamawiającego parkingów..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: .1.Formularz oferty cenowej - załącznik nr 1 do specyfikacji (jedna oferta cenowa na jedno zadanie). 2.Kserokopia dokumentu właściwego organu rejestrowego potwierdzająca prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym oraz stwierdzająca, że zakres jego działania odpowiada profilowi zamówienia a także osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie w trybie art. 22, ust.1 pkt. 1-4 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji. 4. Oświadczenie, że sprzęt używany do odśnieżania stanowi własność Wykonawcy, lub oświadczenie, że sprzętem tym dysponuje na podstawie umowy dzierżawy lub na podstawie innego tytułu prawnego. UWAGA! W przypadku zastosowania sprzętu stanowiącego własność Wykonawcy należy przedstawić w załączeniu kserokopię dowodu rejestracyjnego, natomiast w przypadku sprzętu dzierżawionego należy przedstawić w załączeniu kserokopię dowodu rejestracyjnego oraz kserokopię umowy dzierżawy lub innego dokumentu uprawniającego wykonawcę do dysponowania tym sprzętem. Wszystkie załączane do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 15 5. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka obowiązuje załączenie umowy spółki w zakresie reprezentacji spółki, chyba, że reprezentacja wynika jednoznacznie z innych dokumentów, załączonych do oferty. 6. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną każdy członek spółki zobowiązany jest do oddzielnego złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 7.2. - 7.4..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropa.iap.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, pok. nr 14.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733, pok. nr 1 (Sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - Obręb nr 1..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odsnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - Obręb nr 2..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - Obręb nr 3..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa - Obręb nr 4..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Łosie - Obręb nr 5..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Klimkówka - Obręb nr 6..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Data publikacji: 2009-10-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0 wgląd u zamwaiającego
Cena najdrozszej: 0 wgląd u zamawiającego


ZPD341/13/2009 Ropa, dnia 23.10.2009 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka wybrano następujące oferty:
- OFERTA nr 1 - Usługi Remontowo Budowlane Wyrób z Drewna Marcin Trojanowicz, 38-312 Ropa 490 – świadczenie usług w ramach zadania nr 1. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona dla zadania nr 1 - 100 % punktacji.
- OFERTA nr 2 - R-KOP Usługi Koparko - Ładowarką Robert Trojanowicz,38-312 Ropa 490 – świadczenie usług w ramach zadania nr 3.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona dla zadania nr 3 - 100 % punktacji.
- OFERTA nr 3 - Firma Usługowa Wacław Matuszyk, 38-312 Ropa 104 - świadczenie usług w ramach zadań nr 2 i nr 4
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona dla zadań nr 2 i 4 - 100 % punktacji.
- OFERTA nr 4 - Usługi Transportowe i Zrywka Drewna Lesław Mikołajczak,38-312 Ropa 407 - świadczenie usług w ramach zadań nr 5 i nr 6
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona dla zadań nr 5 i 6 - 100 % punktacji.
Wybrane oferty są ofertami najkorzystniejszymi zgodnie z przyjętym w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia kryterium wybory wykonawcy (cena).
Wybrane oferty są również ofertami najtańszymi dla poszczególnych zadań składających się na przedmiot zamówienia.
Plik do pobrania: SPECYFIKACJA -odsniezanie 2009-2010.doc
Plik do pobrania: zalacznik.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl