Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu FURGON w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica Powrót

Czernica, dnia 06.10.2009r.


L.dz. 341/P- 21/2009


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica

1.Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica
Kod wg CPV – 34.13.60.00-0
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jednej dostawy pojazdu odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
d) spełniają wymagania określone w SIWZ
4. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. dostawa samochodu specjalistycznego – cysterny asenizacyjnej o parametrach technicznych zbliżonych do przedmiotu zamówienia, z podaniem nazwy i odbiorcy dostawy, wartości netto dostawy, daty i miejsca wykonania dostawy ( załącznik nr 5)
8) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie
9) dokumenty zawierające specyfikację techniczną oraz opis wyposażenia zamawianego samochodu asenizacyjnego w formie wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz zdjęcia oferowanego samochodu asenizacyjnego zewnątrz i wewnątrz ( załącznik nr 6)
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowych
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10. Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 19.10.2009r. do godz. 10:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 19.10.2009r. o godz. 10:15
16. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest :
Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
( w godzinach 9,00 – 14,00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod pozycją
347694-2009
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3. Portal UZP pod pozycją nr 347694-2009

Data publikacji: 2009-10-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 100 658,86
Cena najdrozszej: 100 658,86


Wygrywajacy: Hornet sp. z o.o
Regon: 930927895
B.Krzywoustego
51-312 Wrocław
Powiat Wrocławski
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 071 3457955
Fax: 0713457346
Adres www: www.hornet.wroclaw.pl
Adres e-mail:
Cena oferty: 100 658,86 w tym VAT 18 151,60
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- dostawa samochodu typu furgon.doc
Plik do pobrania: wyjasnienie nr 1.pdf
Plik do pobrania: wyjasnienie nr 2.pdf
Plik do pobrania: wyjasnienie nr 3.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl