Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 8 LAT W WYSOKOŚCI 2 800 000 ZŁPowrót


Gródek nad Dunajcem 2009-10-12
RRL-3400-17/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-17/2009.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie
Ul. J. Piłsudskiego 23; 31-110 Kraków
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie
Ul. J. Piłsudskiego 23; 31-110 Kraków
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu,
Al. Stefana Batorego 78; 33-310 Nowy Sącz
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 93,28

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

4. Strona internetowa

Gródek nad Dunajcem dnia 25.09.2009 rokuNa podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że toczącym się postępowaniu wpłynęły następujące zapytania i wnioski:

I. Dnia 23 września 2009 roku do Zamawiającego wpłynął następujący wniosek:

„ W nawiązaniu do SIWZ w sprawie udzielenia kredytu obrotowego w kwocie 2 800 000,- PLN (XXXX) zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:
- sprawozdanie finansowe na koniec 2007 i 2008 r i na I półrocze 2009 roku (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S) wraz z opiniami RIO;
- informacja o majątku jednostki (bilans) wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
- uchwała budżetowa na 2009 r. + ewentualne zmiany,
- opinia RIO do projektu budżetu na 2009 r.
- opinia RIO z wykonania budżetu na I półrocze 2009 r.
- oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi podmiotami (np. wzajemne poręczenia i gwarancje, posiadane akcje i udziały),
- uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu określająca jego kwotę, przeznaczenie, okres kredytowania, źródła spłaty i zabezpieczenie – lub oświadczenie, że taka uchwała zostanie podjęta przed zawarciem umowy kredytu)
- opinia RIO o możliwości obsługi wnioskowanego kredytu,
- informacja o aktualnym zadłużeniu z tytułu zawartych umów kredytowych,
- Statut
- zaświadczenie o wyborze aktualnych władz Gminy,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i numeru REGON.
Odpowiedź:
a) - sprawozdanie finansowe na koniec 2007 i 2008 r i na I półrocze 2009 roku (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S) wraz z opiniami RIO; Sprawozdania za każdy rok oddzielnie - zostały opublikowane na stronie internetowej zamawiającego;
b) informacja o majątku jednostki (bilans) wg stanu na dzień 31.12.2008 r. - została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego;
c) uchwała budżetowa na 2009 r. + ewentualne zmiany, - jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek nad Dunajcem - http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grodek+nad+Dunajcem/podmiotowe/Budzet+i+majatek/Budzet/2009/
d) opinia RIO do projektu budżetu na 2009 r. jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek nad Dunajcem - http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grodek+nad+Dunajcem/podmiotowe/Konsultacje+projektow/Projekty+budzetow/2009/Opinie+RIO.htm
e)- opinia RIO z wykonania budżetu na I półrocze 2009 r - została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego ( w pliku materiały.zip).
f)- oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi podmiotami (np. wzajemne poręczenia i gwarancje, posiadane akcje i udziały), - Zamawiający posiada udziały o wartości 20000;- zł w spółce DUNAJEC sp. z o.o.
g)- uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu określająca jego kwotę, przeznaczenie, okres kredytowania, źródła spłaty i zabezpieczenie – lub oświadczenie, że taka uchwała zostanie podjęta przed zawarciem umowy kredytu)- Uchwała Nr XXXIII/251/2009 Rady Gminy Gródek n/Dunajcem z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: Zaciągnięcia kredytu długoterminowego została opublikowana pod adresem:
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/9AC232B4-50F4-49C5-ADAE-62BD094376E9/576275/UchwalaXXXIII2512009.PDF
- opinia RIO o możliwości obsługi wnioskowanego kredytu, - Zamawiający wystąpił o wydanie wzmiankowanej opinii. Zostanie ona dostarczona wykonawcy przed podpisaniem umowy.
- informacja o aktualnym zadłużeniu z tytułu zawartych umów kredytowych,- została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego ( w pliku materiały.zip).”
- Statut został opublikowany pod adresem: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grodek+nad+Dunajcem/podmiotowe/Prawo/Statut+Wojewodztwa/
- zaświadczenie o wyborze aktualnych władz Gminy, zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego ( w pliku materiały.zip).
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i numeru REGON. zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego ( w pliku materiały.zip).

I. Dnia 24 września 2009 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:
1) czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu?
Odpowiedź: Tak.
2) Czy w momencie podpisania umowy kredytu upoważnione osoby podpiszą oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy – prawo bankowe?
Odpowiedź: Tak
3) Proszę o wskazanie ostatecznego terminu uruchomienia środków z kredytu (jeśli nie jest wskazane w SIWZ)
Odpowiedź: Na potrzeby oszacowania i porównywalności ofert proszę przyjąć dzień 15 października 2009 roku jako termin uruchomienia środków z kredytu. Data taka została przyjęta w załączniku nr 1 do oferty, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.


 

Gródek nad Dunajcem: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 8 LAT W WYSOKOŚCI 2 800 000 ZŁ
Numer ogłoszenia: 328292 - 2009; data zamieszczenia: 22.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 8 LAT W WYSOKOŚCI 2 800 000 ZŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 2 800 000,00 zł CPV 66 11 30 00-5 Usługi udzielania kredytu 3.2. Zamówienie obejmuje: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości maksymalnej 2 800 000,00 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych) na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. 3.3 Karencja w spłacie kredytu do 30 kwietnia 2010 roku. 3.4 Oprocentowanie kredytu zostanie ustalone według zmiennej stopy oprocentowania ustalonej jako B+M, gdzie B to stopa bazowa równa średniej arytmetycznej z 5 kolejnych dziennych notowań stóp WIBOR 3M, z których ostatnie bezpośrednio poprzedza dzień spłaty odsetek za poprzedni okres odsetkowy (półrocze) oraz dzień zaciągnięcia kredytu za pierwszy okres odsetkowy, zaś M to stała nieujemna marża banku. 3.5 Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco z deklaracją wekslową. 3.6 Planowany harmonogram spłat kapitału w latach: - 2010 rok - 200 000,00 zł (II raty po 100 000,00 zł) - 2011 rok - 200 000,00 zł (II raty po 100 000,00 zł) - 2012 rok - 400 000,00 zł (II raty po 200 000,00 zł) - 2013 rok - 400 000,00 zł (II raty po 200 000,00 zł) - 2014 rok - 400 000,00 zł (II raty po 200 000,00 zł) - 2015 rok - 400 000,00 zł (II raty po 200 000,00 zł) - 2016 rok - 400 000,00 zł (II raty po 200 000,00 zł) - 2017 rok - 400 000,00 zł (II raty po 200 000,00 zł) w ratach 6-miesięcznych poczynając od 30 kwietnia 2010 roku, ostatnia rata kapitałowa płatna do dnia 31 października 2017 roku. 3.7. Raty odsetkowe płatne w terminach jak terminy spłaty rat kredytu, z zastrzeżeniem, że pierwsza rata odsetkowa płatna będzie płatna do 31.12.2009 roku, ostatnia do 31.10.2017 roku 3.8 Od przyznanego kredytu Bank nie pobierze prowizji od kredytu tj. prowizji od przyznanego kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. Bank nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej. Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych, nie wynikających bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty. 3.9 Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub całkowitej rezygnacji z niego oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 3.10 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stopniowego wykorzystywania środków udostępnionego kredytu do wysokości pełnej sumy kredytowej. 3.12 Kredytodawca zadeklaruje gotowość do udzielenia kredytu w ciągu 14 (czternastu) dni od podpisania umowy. Środki finansowe udzielonego kredytu będą uruchomione w formie polecenia przelewu na konto Zamawiającego; 3.13 Do złożonej oferty wykonawca załączy projekt umowy o udzielenie kredytu spełniający wyżej wymienione warunki udzielenia zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności bankowej; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. L.p. Warunek do spełnienia przez wykonawcę Numer załącznika Uwagi 1 Formularz ofertowy wzór - formularz oferty 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 1 do oferty Wzór stanowi załącznik nr 1 do wzoru oferty 3 Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń. Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2 do oferty 4 Zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 3 do oferty 5 Dokument potwierdzający, że aktualny współczynnik wypłacalności banku jest nie mniejszy niż 8% na podstawie ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. - Prawo bankowe art.128 ust. 1 pkt. 3 Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4 do oferty 6 Symulacja spłaty kredytu musi być zgodna z warunkami określonymi w siwz i złożoną ofertą Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 5 do oferty 7 Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w siwz i ze złożoną ofertą) Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 6 do oferty 8 Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 7 do oferty 9 Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 8 do oferty W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1-4 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w wierszu 4 (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości . Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji: 2009-09-22


Plik do pobrania: SIWZ RRL-3400-17-2009.doc
Plik do pobrania: Załącznik nr 1 do oferty.xls
Plik do pobrania: materiały.zip
Plik do pobrania: RB-27S i nast 2007.zip
Plik do pobrania: RB-27S i nast 2008.zip
Plik do pobrania: RB-27S i nast 2009.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl